Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 19. august

Evakuerte kan flytte hjem til sine eiendommer
I samråd med politiet har beredskapsledelsen i Hole kommune besluttet oppheving av evakuering. Det betyr at evakuerte nå kan flytte hjem til eiendommene sine. Bakgrunnen for beslutningen er tilbakemeldinger fra NVE om at det ikke er registrert erosjon i elvebunnen.
Hole kommune ber likevel om at alle fortsetter å holde avstand til elvebredden.

Evakuerte som oppholder seg på hotell kan bli til i morgen dersom dette er mest praktisk. 

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 17. august

Vannføring og vannstand er fortsatt på rødt nivå i Tyrifjorden. Tyrifjorden nådde flomtoppen onsdag formiddag. Det er omfattende oversvømmelser, og flomskader på utsatte steder. Vannstanden vil holde seg på samme høye nivå noen dager til før vi ser avtakende vannstand, melder NVE.

Gang- og sykkelveien ved Kroksund er oversvømt og stengt på begge sider av brua. På Vik er undergangen ved busstoppen stengt.

Trenger du hjelp? 

Kommunens sentralbord: tlf: 32 16 11 00 til kl. 15.00

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

Brann: 110

Politiet: 112

AMK, medisinsk hjelp: 113

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 16. august

Vannstanden har flatet ut i Tyrifjorden og flomtoppen forventes i løpet onsdag. Prognosene er usikre og avhenger av hvor mye regn som kommer de neste dagene ifølge NVE. 

E16 på Kroksund -  veien holdes åpen så lenge som mulig. Dersom vannstanden stiger ytterligere, vil man etter hvert stenge en kjørebane.

Gang- og sykkelveien ved Kroksund er oversvømt og stengt på begge sider av brua. På Vik er undergangen ved busstoppen stengt.

Trenger du hjelp? 

Kommunens sentralbord: tlf: 32 16 11 00 til kl. 20.00

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

Brann: 110

Politiet: 112

AMK, medisinsk hjelp: 113

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 15. august

Vannstanden i Tyrifjorden er pr. idag tidlig på 65,51 moh. ifølge kommunens egne målinger. Målinger i Storelva viser 65,83. Tyrifjorden stiger sakte med 3 cm, mens vannstanden i Storelva har gått litt ned fra i går. Men Storelva forventes å stige igjen pga. mye nedbør. NVE forventer flomtopp i Tyrifjorden på torsdag.

E16 på Kroksund -  veien holdes åpen så lenge som mulig. Dersom vannstanden stiger ytterligere, vil man etter hvert stenge en kjørebane.

Gang- og sykkelveien ved Kroksund er oversvømt og stengt på begge sider av brua. På Vik er undergangen ved busstoppen stengt.

Det er skolestart på torsdag og foreldre bør kjøre barna hvis de må krysse over Kroksund. Det samme gjelder elever som bor langs E16 (Garntangen) på fjordsiden, bør bli kjørt til skolen. Elever som skal fra Kroksund til Vik oppfordres til å sykle eller gå Gamleveien. Elever fra Sundvollen-siden bør ta skolebuss til ungdomsskolen. 

Unngå bading i Storelva - pga. flommen er det en del kloakkutslipp i Storelva. Kommuneoverlegen fraråder bading i Storelva, tilgrensende bekker og elver samt langs vestsiden av Røyslandet, inkl. campingplassene.

Evakuerte områder på Helgelandsmoen, respekter sperrebånd - veier inn til disse områdene er stengt med sperrebånd og bukker. Vi ber om at ingen krysser sperringene! Det kan være farlig å gå helt ut på elvekanten, i verste fall kan elvekanten knekke av og man kan falle i elven. 

Kommunens sentralbord: tlf: 32 16 11 00 til kl. 20.00

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

Brann: 110

Politiet: 112

AMK, medisinsk hjelp: 113

Gang- og sykkelvei stengt Kroksund begge sider av brua.jpg

Gang- og sykkelvei stengt Kroksund.jpg

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 14. august

Vannstanden i Tyrifjorden i dag tidlig er på 65,48 ifølge våre egne målinger. I går midt på dagen var nivået 65,42. Målinger i Storelva viser i morges 65,9 moh. 
Vannstanden  i Tyrifjorden forventes å være høy ca. en uke til melder NVE.  Det er også usikkert hvordan regn på tirsdag påvirker flomsituasjonen. Det er m.a.o. usikkert hvordan vannstanden vil utvikle seg i løpet av uken.

MERK: Hole kommune ber publikum melde i fra til kommunen om det oppstår tydelige tegn til bevegelser i grunnen som følge av flommen. Med tegn til bevegelser mener vi for eksempel sprekkdannelser på jorder eller elvekanter eller utglidninger langs elver. Hole kommune har løpende dialog med NVE og geolog for å vurdere eventuelle forandringer i grunnen.

Meld inn til vårt sentralbord tlf. 32 16 11 00 frem til kl. 20.00. E-post: publikumskontoret@hole.kommune.no

Ved akutte hendelser: Vakttelefon VA: 916 03 174

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 13. august

Vannstanden i Tyrifjorden har steget noen få centimenter i løpet av natten, og NVEs prognose er at fjorden skal opp 5 cm til i løpet av søndagen. 

E16 er åpen, men hold deg oppdatert på Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)  eller last ned Vegvesenets trafikk-app:  Vegvesen trafikk | Statens vegvesen

Kommunalt drikkevann er fortsatt trygt.

Beboere på Storøya- pumpestasjonen for vann og avløp er koblet ut pga. flomskader. Vi ber om at beboere i fritidsboliger forlater øya for å unngå å belaste vann- og avløpsanlegget unødig. Nærmere beskjed gis på SMS til eiere av fritidsboliger. 

Evakuerte - faginstanser/geologer må kartlegge når tilbakeflytting kan skje. Nærmere informasjon gis direkte  til berørte. Åpent informasjonsmøte på Hole Herredshus mandag 14. august kl. 17.00 hvor de som har behov kan møte.

Trenger du hjelp?
Kommunens sentralbord: lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14), tlf: 32 16 11 00.

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

Brann: 110

Politiet: 112

AMK, medisinsk hjelp: 113

Informasjon om flomsituasjonen 11. august

SISTE KL. 20.30: BRUA OVER TIL STORØYA ER STENGT.

Vannstanden i Tyrifjorden er 64,85 m.o.h. den 11. august kl. 07.00. Ny måling kl.10.30 viser vannstand på 65 m.o.h. Forventet prognose er fortsatt maks 66 m.o.h. Vannstanden vil fortsette å stige i  2-3 dager fremover. Situasjonen samsvarer med prognosene vi får fra NVE.

Kommunen jobber i dag med å varsle og bistå eiere av eiendommer som vil bli berørt, for å sikre verdier.

Brua over til Storøya stenger i ettermiddag. Det er uvisst akkurat klokkeslett da situasjonen følges løpende. 

E16: Samme informasjon gjelder - Statens vegvesen vurderer situasjonen løpende og vil gjøre alt for å holde veien åpen. Men vi anmoder innbyggere om å vurdere behovet for reiser. 

Følg med på Veitrafikksentralen, Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 
eller last ned Vegvesenets trafikk-app:  Vegvesen trafikk | Statens vegvesen
Kommunens nettside vil også oppdateres ved eventuelle endringer. 

Pendlerparkeringen på Vik stenger i ettermiddag for helgen. Dette er et sikkerhetstiltak. 

Private avløpsanlegg: De som har septiktanker i flomutsatt område bes om å tømme disse raskest mulig for å redusere forurensing av fjorden. 

Krepsefiske og bading: Store gjenstander driver i fjorden og kan medføre skade. Vis aktsomhet! 

Utvidet telefontid sentralbord: fredag (kl. 20), lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14).

Trenger du hjelp?
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:

  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Oppdatert informasjon om flomsituasjonen 12. august

Siste kl. 17:00: Manuell dirigering på E16 ved Sundvollen. Veien kan bli stengt i korte perioder. 
______________________________________________________________________

Vannstanden i Tyrifjorden er 65,3 m.o.h. den 12. august kl. 09.00. Forventet prognose er fortsatt maks 66 m.o.h.  Tirsdag morgen er forventet flomtopp for Tyrifjorden. 

Kommunen har i går gjort en stor befaring  av eiendommer som er utsatt langt Tyrifjorden for å bidra til at det gjøres nødvendige tiltak. Vi oppfordrer fortsatt folk til å rydde unna verdier, og ikke minst fjerne søppel som kan havne fjorden og forurense.

E16 er åpen og vil mest sannsynlig være det gjennom helgen. Statens vegvesen gjør alt for holde veien åpen, men søndag kan det bli redusert fremkommelighet ved at bare en fil er åpen. Hold deg oppdatert på Veitrafikksentralen, Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 

Kommunalt drikkevann er fortsatt trygt. Vi presiserer igjen at private vannløsninger må vurderes av den enkelte.

Regimentsveien på Helgelandsmoen, dvs. vestre vei mot militærleiren er oversvømt og vil stenges i løpet av dagen. 

Status for evakuerte i Hole kommune

Det gjøres fortløpende vurderinger rundt situasjonen i evakuerte områder. Det er per nå ikke gitt klarsignal for at evakuerte husstander kan flytte tilbake. Evakuerte bes derfor være beredt på at det ikke vil være anledning til å returnere til sine husstander før tidligst mandag.

Hole kommune er i løpende dialog med NVE angående status på de evakuerte områdene og evakuerte vil holdes oppdatert straks det foreligger ny informasjon.

Det er per nå ikke anledning til å til reise til sine eiendommer. Kun ved behov for livsviktige ting som medisiner, kan det være aktuelt å be om tilgang til eiendommen ved hjelp av eskorte.

Ved henvendelser utenom sentralbordets åpningstid kan disse rettes til telefonnummer 46926101.

Trenger du hjelp?
Kommunens sentralbord: lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14), tlf: 32 16 11 00.

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113

Informasjon om flomsituasjonen 10. august

Ny oppdatering kl. 17:45: 
Tilsammen 16 husstander i Solengveien og Kastebakken på Helgelandsmoen evakueres som følge av stor vannføring fra Storelva. Dette er et føre-var- tiltak for å ivareta sikkerheten til beboerne. Dette gjelder husstander i ytterste rekke mot elva. De det gjelder er kontaktet, og blir ivaretatt av kommunen. Øvrige husstander i Solengveien og Kastebakken som ikke har mottatt beskjed fra kommunen, er med andre ord ikke berørt.

Det er nå fullt fokus på at vannstanden stiger i Tyrifjorden. Siste prognoser fra NVE er at vi når en flomtopp på mandag. Vannstanden i Tyrifjorden er 64,7 m.o.h. den 10. august kl. 11.00.

Forventet prognose er maks 66 m.o.h. Kommunen følger løpende prognoser fra NVE.

Flomkart

NVE har justert sine prognoser, og flomsonekart for 200-års flom er de vi arbeider etter. Du kan følge med på NVEs kart her: NVE Flomsone

  1. Trykk på lenken til NVE sine nettsider. 
  2. Huk av for 200-års flom. 
  3. Zoom/skroll inn til din eiendom for å se flomfare. 

MERK: Eiendommer som er i faresonen blir kontaktet direkte av kommunen! 

Hole kommune oppfordrer alle som har fartøy på fjorden eller eiendom langs med fjorden å sikre sine eiendeler.

E16 over Sundøya

Kommunen er i kontakt med Statens vegvesen om E16 ved Sundøya. Statens vegvesen vurderer situasjonen løpende og vil gjøre alt for å holde veien åpen. Men vi anmoder innbyggere om å vurdere behovet for reiser. 

Følg med på Veitrafikksentralen, Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) eller last ned Vegvesenets trafikk-app:  Vegvesen trafikk | Statens vegvesen

Kommunens nettside vil også oppdateres ved eventuelle endringer. 

Brua over til Storøya forventes å stenge innen 1-2 dager

Broa over Storøya er nå fysisk stengt (oppdatert fredag, kl. 20:30). Hole kommune anmoder alle eiere av boliger og fritidsboliger om å vurdere å forlate Storøya før broen oversvømmes. 

Kommunalt drikkevann er fortsatt trygt

Drikkevannet i kommunen, dvs. de som har kommunalt drikkevann er foreløpig ikke berørt av flomsituasjonen, og kan trygt brukes. Situasjonen vurderes løpende, og ny beskjed gis på nettside og SMS til innbyggerne om dette skulle endres.

 Private drikkevannsløsninger må vurderes av den enkelte.

Utvidet telefontid på sentralbordet

Har du spørsmål knyttet til flomsituasjonen kan du ringe sentralbordet tlf. 32 16 11 00 frem til kl. 20:00. Gjelder torsdag 10. august. Behovet for utvidet telefontid vurderes fra dag til dag.