www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Opphevelse av fire reguleringsplaner er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 035/21 den 14.06.2021:

“I medhold av Pbl §§ 12-12 og 12-14 oppheves reguleringsplanene Utvika camping (planid 200202), Blomshøgda (planid 200404), Tyrifjorden brygge (planid 201004) og Vikshagen (planid 201406).”

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres. Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her.

Del dette:

Skjema