Priser og vilkår

Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres som følge av politiske vedtak i kommunestyret. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen innen tidsfristen oppgitt ved tildeling.
Fristen for å melde elev ut av kulturskolen er 01.06 for påfølgende høstsemester, og 01.12 for påfølgende vårsemester.

For 2019 utgjør egenandelen 1750,- kr per semester. Ved sen start i semesteret, etter 10.2 for vår og etter 1.10 for høst, reduseres prisen med kr. 96,- per mistet undervisningstime.

Det betales også følgende materialavgift per semester:

  • Kr. 300,-  for teater, kulturmix og kunst
  • Kr.100,- for musikkbarnehage, gitar, slagverk og  fiolin
  • Kr. 50,- for piano, kor, dans og komposisjon

Egenandelen kan bli endret i løpet  av studieåret etter budsjettvedtak i kommunestyret i 2019.

Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.

Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.

Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss