shutterstock_196651658

Psykisk helse

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Kommunepsykolog - tilbud til gravide, barn, unge og deres familier

Hvordan jobber kommunepsykologen?

 • Kommunepsykologen i Hole jobber forebyggende med psykisk helse både på individ- gruppe- og systemnivå.
   
 • Kommunepsykologen arbeider primært med kunnskapsformidling, undervisning, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner rundt barn og familier.
  Andre definerte arbeidsområder for kommunepsykologen er folkehelse, utviklingsarbeid og planarbeid.
   
 • På individnivå kan kommunepsykologen bistå andre fagpersoner med vurdering av hjelpebehov og tiltak underveis i oppfølgingen.
  Dette skjer da gjennom samarbeid, felles møter og/eller veiledning. Det gis ikke åpent tilbud om individuell psykologbehandling. 
   
 • Kommunepsykologen bistår i alle typer henvendelser, små og store bekymringer eller spørsmål vedrørende psykisk helse.
   
 • Etter veiledning og tverrfaglig samarbeid er forsøkt, kan det unntaksvis vurderes om det er hensiktsmessig å tilby enesamtaler til barnet/familien.
  Enesamtaler vurderes altså først etter gjennomført tverrfaglig samarbeid i den enkelte sak, og ikke på bakgrunn av direkte henvisning om behandling.
   

Hvordan komme i kontakt med Kommunepsykologen?

 • Ønsker du at kommunepsykologen skal bistå et barn eller en familie skjer dette gjennom samarbeid med de fagpersonene som allerede er involvert
  (for eksempel helsesøster, lærer, pedagogisk leder, PPT, jordmor, fastlege eller barnevern).
   
 • Familien kan selv ta kontakt med de fagpersoner som følger barnet/familien, eller henvende seg direkte til kommunepsykologen for å starte et tverrfaglig samarbeid. Sammen finner vi ut hvordan vi best kan hjelpe til.
   
 • Fagpersoner som ønsker å koble på kommunepsykologen i oppfølgingen av et barn/familie må innhente samtykke til samarbeid mellom de aktuelle fagpersonene før kommunepsykologen kan bistå.    

Telefon: 46 92 61 11  (man-fre 08.00 - 15.30)

E-post: kommunepsykologen@hole.kommune.no (kun generelle forespørsler pr mail, ikke personopplysninger)

Elektroniske henvendelser/PLO: Hole kommune, Helsestasjons og skolehelsetjenesten.

Tilbud til voksne med rus- og eller psykiske lidelser

I Hole kommune er rus- og psykisk helse organisert under NAV Hole, som en egen avdeling og fagområde.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år.

Personer :

 • med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • med ulik grad av rusproblematikk
 • som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • som er sykemeldt pga. psykiske lidelser eller av en eller annen grunn har stått lenge utenfor arbeidslivet uten spesifikk årsak.
 • Pårørende til personer i målgruppen

Hvilke tjenester tilbys?

 • Kartlegging av problematikk, utredning, oppfølging i form av individuelle samtaler, råd og veiledning
 • Praktisk bistand og ambulante hjemmebesøk ved behov
 • Heldøgns omsorg
 • IMR-grupper (Individuell mestering og tilfriskning)
 • Henvisning til lege og spesialisthelsetjeneste ved behov
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser herunder f.eks. NAV, barnevern, pleie- og omsorg, spesialisthelsetjeneste når dette anses hensiktsmessig
 • Pårørende som ønsker kan få samtaler, råd eller veiledning.

Hvordan komme i kontakt?

Du trenger ingen skriftlig henvisning for å ta kontakt med oss. Har du behov for hjelp til å komme i kontakt med oss kan din lege eller andre pårørende hjelpe deg.

Du kan selv ta kontakt via e-post: jane.nordhagen@nav.no eller tlf.: 41 34 23 14.

Hvem er i teamet?

Jane Nordhagen - psykiatrikoordinator

Bartosz Damian Skwarski - psykolog

Stina Borgli - Liv Kolstad - Lise Marie Standal

Hvor holder vi til?

Herredshuset på Vik, Viksveien 30, 3530 Røyse

Aktiviteter som tilbys:

Frisklivssentralen adr. Helgelandsmoen

Hole frivilligsentral adr. Vikstunet

Fontenehuset  (facebook) adr. Hønefoss  post@fontenehuset.com

Andre nyttige linker:

Helsenorge.no

Psykiskhelse.no

Hjelptilhjelp.no

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss