I 2020 er målet at kommunen setter av en buffer på 5 mill. kroner (0,91 % av driftsinntektene), slik at vi får et handlingsrom til investeringer i blant annet utvidelse av ungdomsskolen. Økonomiplanen for de neste fire årene skal møte behovet for en større ungdomsskole, innføring av nytt læreplanverk, fornyelse av skolens inventar og utstyr, innføring av kvalitetsreformen " leve hele livet" for de eldre, investeringer i omsorgsboliger, og for en oppgradering av kommunale formålsbygg.

Rådmannen foreslår et brutto driftsbudsjett i 2020 på 546 mill. kroner, og et netto driftsresultat på 5 mill. kroner. Budsjettet øker med om lag 6 prosent, 34 mill. kroner, i forhold til 2019.

Årsbudsjettet og økonomiplanen er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

Hovedmål med økonomiplanen
Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er å sikre velferd og valgfrihet for nåværende og kommende generasjoner. Vi løser dette blant annet ved en ansvarlig økonomisk satsning med avsetninger til driftsfond. Kommunen vil innføre nye teknologiske tjenester og innovasjon i tjenestene slik at innbyggerne får likeverdige tjenester, én dør inn og rett hjelp til rett tid.

Hovedutfordringer
Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter, men også betydelige utfordringer for kommunen. Prosjektet skaper stor usikkerhet i økonomiplanperioden ved at løsninger for institusjonene i kommunen ikke er på plass.

Spesielle satsninger
Hole har høye ambisjoner for alle barns og unges læring og kunnskapsutvikling. Rådmannen foreslår derfor å styrke skolen i 2020 med 10,4 mill. kr. for å oppfylle ny lærernorm og innføre nytt læreplanverk. I tillegg er det midler til et digitalt utstyrsløft og til fornyelse av materiell og inventar.

Innovasjon i omsorgstjenestene er enda et stort løft som både handler om kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», og videreutvikling av velferdsteknologi. Med velferdsteknologiske løsninger kan flere tjenestemottakere mestre sin egen hverdag og leve et mest mulig selvstendig liv.

Kommunen har i løpet av siste halvannet år arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan. Med oppdatert planverk skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling, og legger til rette for nødvendig vekst.

Dialogen med innbyggerne skal styrkes gjennom nye og bedre digitale løsninger som f.eks. Visma skole og barnehage, og samhandlingsverktøyet «Stafettlogg» innen oppvekstsektoren.

Investeringer i vedlikehold og oppgradering av kommunale formålsbygg intensiveres i løpet av de neste fire årene med om lag 10 mill. kroner. I beløpet ligger også energiøkonomisering og universell utforming.


TJENESTEOMRÅDENE – slik bruker vi pengene
Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene:

Administrasjon, stab og støttetjenester
Rådmannen foreslår å investere 1, 2 mill. kroner til å videreføre nødvendig oppgradering av IT-infrastruktur for å styrke sikkerheten, bedre innbyggerdialogen og gi rom for ytterligere effektivisering og kvalitetsheving.

Skole
Rådmannen foreslår å styrke skolen i 2020 med 10,4 mill. kr. for å oppfylle ny lærernorm og innføre nytt læreplanverk. I tillegg er det midler til et digitalt utstyrsløft og til en styrking av materiell og inventar.
Det er satt av 13 mill. kroner til utvidelse av ungdomsskolen slik at den kan stå klar til høsten 2021.

Pilotprosjektet «Holemodellen» som handler om å gi barn og unge gode, kvalitetssikrede og helhetlige tjenester, skal etter planen rulles ut i 2020.

Økningen i prisen på SFO- plass følger prisvekst med 3 %.

Barnehage
Hole har full barnehagedekning og redusert behov for antall barnehageplasser.
Holebarnehagene arbeider med ulike prosjekter som gir kvalitet i arbeidet med barn og barns utvikling. Prosjektet "SNAKKE", er en del av regjeringens tiltaksplan for en god barndom. Prosjektet skal gjøre personalet tryggere og modigere i samtaler med barn også når barnet har en bekymring.
I 2020 er målet at også alle barnehagene har implementert «Holemodellen».

Prisen på barnehageplass følger makspris i statsbudsjettet og øker med 3.1 %.

Helse
Forebyggende helsearbeid og tidlig innsats er viktig. Vi opprettholder dermed satsningen på helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kommunen arbeider for at flere barn skal favnes i den ordinære undervisningen gjennom tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging hos skole- og barnehagepersonell. Helseavdelingen er primus motor for innovasjonsprosjektet «Holemodellen».

NAV og barnevern
I Hole kommune er målet om økt sysselsetting, arbeid og aktivitet overordnet i arbeidet med ulike brukergrupper. For barnevernstjenesten er myndighetenes kvalitets- og kompetanseløft et prioritert arbeid i 2020. Tiltakene skal bidra til at barn, unge og deres familier skal møte ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.
Holemodellen berører også fagområder under NAV og implementeringen blir en satsning også her.

Pleie, rehabilitering og omsorg
Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft, og kommunen viderefører satsningen på velferdsteknologi. Kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», krever både tverrfaglig-  og regionalt samarbeid. En plan for dette arbeidet blir en satsning i 2020.

Demografiutviklingen for kommunen viser at vi har behov for flere omsorgsboliger. Rådmannen foreslår dermed å sette av om lag 105 millioner kroner til investeringer i omsorgsboliger i løpet av de neste tre årene.

Tiltak for funksjonshemmede
Arbeidet med å finne et godt mestringsnivå ut ifra brukerens egne ressurser, såkalt hverdagsmestring, bidrar til god livskvalitet. Dette krever et godt samspill mellom bruker og ansatt. Systematisk jobbing med kompetansehevende tiltak blant de ansatte skal styrke tjenestene til brukerne.
I samarbeid med pleie og omsorg skal utprøving og implementering av velferdsteknologi være en prioritert oppgave i 2020.

Teknisk drift/eiendom
Kommunens formålsbygg skal oppgraderes og vedlikeholdes de neste fire årene for om lag 10 mill. kroner.  Det satses samtidig på å møte kravene til universell utforming. Likeledes er arbeidet med å innføre ENØK-tiltak en prioritert oppgave. Arbeidet med kapasitetsutvidelser i vann- og avløpsnettet fortsetter, det gjør også utbedring og oppgradering av kommunens lekeplassutstyr. Arbeidet med tilrettelegging for flere gang- og sykkelveier er også en priortert oppgave i 2020.

Areal og byggesak
Kommunen har i løpet av siste halvannet år arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan. Med oppdatert planverk skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling og dette - sammen med flere andre tiltak- skal gjøre Hole til en profesjonell «JA-kommune».
Arbeidet med prosjektet «klart språk» fortsetter slik at kommunikasjonen med innbyggere og utbyggere er forståelig.
Gjennom samarbeidet om reguleringsplanen med Fellesprosjektet (Ringeriksbanen/E16) jobber kommunen aktivt for å gjøre Hole til en enda bedre kommune å bo og jobbe i.

Kultur, idrett og fritid
Med den nylig vedtatte kulturplanen for 2019-2024 skal kommunen sikre flere gode tiltak og aktivitetstilbud for barn og unge. Målet er blant annet bokstavelig talt å blåse liv i skolekorps. En plan for verneverdige kulturminner øst for Kroksund er også et prioritert tiltak i 2020.
Biblioteket vil innføre selvbetjente biblioteksløsninger. Dette vil gi innbyggerne tilgang til bibliotekets bøker og rom når de selv ønsker det. Rådmannen foreslår å bruke 467.000 kroner for å få et digitalt selvbetjent bibliotek.

Prisen for en plass i kulturskolen blir kr. 1803,- pr. halvår fra høsten 2020.

Fremdrift og høring
Formannskapet får presentert rådmannens budsjettforslag den 23. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 20. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling. Budsjettet legges deretter ut til høring rundt 22. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet.

Priser og gebyrer
For komplett liste, se budsjettdokumentet s. 88.

 

Nøkkeltall i budsjett for 2020