Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Reguleringsplan Hurum Myragata II - legges ut på høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken i sitt møte den 10.05.2020, sak 026/21. Følgende vedtak ble fattet:
«Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for "Hurum Myragata II" (planID 202011), med plankart datert 23.03.2021, planbestemmelser datert 21.04.2021 og planbeskrivelse datert 16.04.2021, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd.
I tillegg varsles det at reguleringsplanen "Hurum Myragata" (planID 201304) oppheves ved vedtak av reguleringsplanen "Hurum Myragata II" (planID 202011), ihht. § 12-14 i plan- og bygningsloven.»

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 29. juni 2020.
Merk brevet/mailen med saksnr. 20/1104.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no
Saksdokumentene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss