www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Reguleringsplan Røyseveien 32 - legges ut på høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken i sitt møte den 16.11.2020, sak 052/20.

Kommunedirektørens forslag til vedtak var formulert slik:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til reguleringsplan for "Røyseveien 32", med plankart og planbeskrivelse datert 21.10.2020, og planbestemmelser datert 29.10.2020, ut til offentlig ettersyn.»

Følgende vedtak ble fattet:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til reguleringsplan for "Røyseveien 32", med plankart og planbeskrivelse datert 21.10.2020, og planbestemmelser datert 29.10.2020, uten krav til næringsformål, ut til offentlig ettersyn

Det vil si at planforslaget legges på offentlig ettersyn uten avsnitt 2 i § 2.2 i planbestemmelsene. Av denne grunn er det nå to ulike sett med planbestemmelser som følger saken, hvorav den nyeste versjonen (datert 16.11.2020) er den gjeldende.

Til informasjon er det skrevet om denne bestemmelsen i de andre dokumentene, blant annet i planbeskrivelsen, merknader og ROS-analysen. Før vedtak av planen vil disse dokumentene også bli oppdatert.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 29. desember 2020.
Merk brevet/mailen med saksnr. 18/2325.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her
Nye planbestemmelser ligger som vedlegg.
 

Del dette:

Skjema