Reguleringsplaner

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) med tilhørende bestemmelser, regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

Detaljregulering er vanligvis for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak, der det er behov for en detaljert plan. Alle har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering.
Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

Når må det utarbeides en reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. For mindre bygge- og anleggsarbeider som ikke utfordrer bestemmelsene i kommuneplanen eller i en kommunedelplan kan tillatelse gis etter disse planene. For større bygge- og anleggsarbeider, eller tiltak som ikke er i tråd med kommuneplanen, kan ikke tillatelse til tiltak (etter § 20-1 i plan- og bygningsloven) gis før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplanens arealdel for Hole egne bestemmelser for når det må utarbeides reguleringsplan jfr. bestemmelsenes punkt 1.1.

Hvem kan utarbeide en reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning. Forskrift om Konsekvensutredninger fastlegger at det er den som fremmer planen som har ansvaret for å vurdere om planen omfattes av det som kalles forskriftens saklige virkeområde.

Finnes det reguleringsplan for området?

Se vår kartløsning her.

Medvirkning

En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, er nabo eller har festeavtale. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg, og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres dersom du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området skal bli.

  1. Tiltakshaver ber om innspill til planarbeidet når det  varsles / annonseres oppstart av reguleringsarbeid.

  2. Kommunen ber om merknader til planforslaget når forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn / sendes på høring.

  3. Ved underretning om planvedtak opplyses det om klageadgang og frist for klage.

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i lokalavisen og i brev som sendes til direkte berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet.

Offentlig ettersyn/høring

Forslag til reguleringsplan er behandlet av planutvalget i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Dette blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Alle relevante dokumenter skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på Publikumskontoret på Herredshuset, slik at berørte parter kan komme med synspunkter til forslaget. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert av rådmannen i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke direkte besvart per brev.  Innspill må sendes/leveres skriftlig, og alle innspill blir offentliggjort.

Klage

Det er kommunestyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. Dersom klagen ikke blir tatt til følge av kommunestyret sendes klagesaken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss