Mål og hensikt
Vårt mål med undersøkelsen er å få et bilde av hvordan våre brukere og deres pårørende opplever kvaliteten på tjenestene vi yter. Dette er første gang kommunen bruker verktøyet "Bedre kommune" til å kartlegge tjenestekvalitet og brukertilfredshet. Resultatet av undersøkelsen blir brukt til kvalitetsutvikling.

Vi vil gjennomføre neste undersøkelse i 2019, og håper å få flere svar for å få et enda bedre bilde.

Dette har vi kartlagt
Vi har stilt spørsmål innen kategoriene nedenfor, og fått resultater for Hole, og sammenlignet med gjennomsnittet i kommune-Norge.

  • Selvbestemmelse
  • Trivsel
  • Trygghet
  • Brukermedvirkning
  • Respektfull behandling
  • Informasjon

Målgrupper og gjennomføring
Målgruppen for brukerundersøkelsen var personer som er over 18 år, og som mottar tjenester fra kommunen, samt deres foreldre/pårørende/verge. Kommunen har også brukere som er under 18 år, men disse er ikke spurt i denne undersøkelsen.

Brukerne kunne svare på undersøkelsen på nettstedet bedrekommune.no eller benytte postalt spørreskjema. Det ble benyttet intervjuundersøkelse for å kunne gi brukeren veiledning og trygge rammer. Respondentenes svar er anonyme.

Resultater - hovedfunn
Brukernes tilbakemeldinger indikerer at kommunen leverer gode tjenester, samlet sett vurderer 87,5 % at de er fornøyd med hjelpen de får. Særlig gjelder dette for kategoriene respektfull behandling, trivsel og trygghet. Imidlertid skårer kommunen lavere på brukermedvirkning og informasjon. Når det gjelder spørsmål om brukermedvirkning svarer relativt mange " vet ikke" på spørsmålene. Hva årsaken til dette er må vi finne mer ut av,  og vi tar signalene på alvor. Tjenesteleder Rikke Dybdal er fornøyd med resultatene, og er særlig glad for at kommunen skårer høyt på respektfull behandling. Dette arbeider vi mye med på både leder- og medarbeidernivå, og gjenspeiles i kommunens verdier og ledelsesfilosofi. Dybdal vil ta tak i å bedre informasjonsflyten til brukerne, den kan absolutt bli bedre understreker hun.

Resultater fra brukerne

Resultater fra pårørende