754 personer besvarte undersøkelsen, de fleste av dem er i alderen 50-79 år, og utgjør 89 % av respondentene. De fire tettstedene i kommunen er godt representert i svarene, og i tråd med tettstedenes størrelsesforhold.

-Responsen viser at temaet opptar innbyggerne i høy grad, og resultatene gir kommunen viktig kunnskap og innspill, sier prosjektleder Monica Samuelsen.

Undersøkelsen ble sendt ut pr. SMS til alle over 50 år (2115 innbyggere), og i tillegg ble undersøkelsen publisert på kommunens nettside og på Facebook. En papirversjon var også tilgjengelig på Herredshuset, Frivilligsentralen og via hjemmetjenesten.

Hovedfunn – hva er viktigst for å skape et aldersvennlig Hole?
Innbyggerne er spesielt opptatt av tilrettelagte aldersvennlige boliger (44%), trygge og tilgjengelige uteområder (65%), tilrettelagte transportordninger (51%) og å kunne delta i ulike aktiviteter (42%), som det viktigste i et aldersvennlig Hole.
Svarene i undersøkelsen tyder på at transporttilbudet i kommunen er begrenset, og spesielt kollektivtilbudet. I fritekstfeltene trekkes dette særlig frem blant de som bor på Røyse. Transportbehovet er fortrinnsvis knyttet til å kunne komme til aktiviteter og møteplasser.
Gode måltidsopplevelser og kunne ta i bruk teknologi som gjør det trygt å bo hjemme, trekkes også frem av flere. Over 50% mener at fysisk trening er viktig for en god alderdom.

w 8rYemUurX 6lAAAAABJRU 5ErkJggg==P 9rbHWWhdA OAAAAABJRU 5ErkJggg==wNaXh 2QTtmHrwAAAABJRU 5ErkJggg==AWVdai 3OyiWrAAAAAElFTkSuQmCC

Figurer: Disse fire faktorene setter innbyggerne høyest i et aldersvennlig Hole.
 

I kommentarfeltene er mange innbyggere opptatt av å kunne bo hjemme lengst mulig og klare seg selv. Nærhet til aktiviteter, butikker og helsetilbud er også avgjørende for innbyggerne.  
En stor andel av innbyggerne har også behov for bedre turmuligheter for alle funksjonsnivåer, og mange ønsker «strandpromenade» langs fjorden. Det etterlyses møteplasser for aktivitet og fellesskap.

IjAAAAAElFTkSuQmCC

Figur: 45 % er i stor grad opptatt av teknologi i hjemmet som gjør at de kan bo lengre hjemme og føle seg trygge.

 

Oppsummert kan vi si at god fysisk tilrettelegging, fremkommelighet og gode muligheter for samfunnsdeltakelse er viktigst i et aldersvennlig Hole.

Veien videre
Resultatene og innspillene er viktige i kommunens arbeid. Vi tar dette med oss i arbeidet med kommuneplaner, og vi skal lage en konkret handlingsplan som skal vedtas politisk innen 2022.
Alle tjenesteområder skal i tiden fremover samhandle for å oppnå målet om et aldersvennlig Hole.
-Vi opplever engasjement og et behov for å sette dette på kartet både internt, blant politikere og ikke minst hos innbyggerne, og det lover godt for videre arbeid, sier prosjektleder Samuelsen.