Den sakkyndige nemnden skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges samme antall varamedlemmer.
Kommunestyret oppnevnte den 1.2. 2016 følgende representanter til sakkyndig takstnemd:

Medlemmer
1. Tor Bråthen (nestleder)
2. Tore Solheim (leder)
3. Helge Ivar Fredriksen

Varamedlemmer
1. Lars Fjeldstad
2. Olaf Ragutzki
3. Kari Strande

Befaringsmenn/sakkyndige
Til å forestå taksering av eiendommer der skatteetatens formuesgrunnlag ikke foreligger, engasjeres befaringsmenn.
Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med den sakkyndige nemnd. Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder, når dette anses nødvendig. Befaringsmenn inngir kun forslag til takster og har ikke stemmerett.