Vik barnehage skal erstattes innenfor planperioden, midler til planlegging av ny barneskole ligger i budsjettet. Hole ungdomsskole trenger en utvidelse, og planmidler til dette ligger også  i investeringsbudsjettet.
Kommunestyret vedtok i samme møte at Hole skal ha 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Ny barneskole skal stå klar i 2024.

Avgifter og gebyrer på tjenester
Priser og gebyrer for kommunens tjenester øker i tråd med prisveksten i statsbudsjettet på 2,6-2,8 %. Utover dette øker ikke kommunen prisene på sine tjenester.

- Gebyret for vann er uendret
- Gebyret for avløp reduseres med 7 %
- Feie- og tilsynsavgift pipe reduseres med 5,6 %

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten videreføres i 2017 uendret fra  2016 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Skatten faktureres i tre terminer.
Eiendomsskatt på næring (verker og bruk) innføres ikke.

Spesielle satsninger
Kommunen ønsker å legge til rette for en langsiktig og klok vekst- og utviklingsstrategi som følge av ny E16 og Ringeriksbanen. Ved å styrke plankapasiteten og næringsutviklingen med 3,6 mill. kroner vil kommunen arbeide for god bokvalitet og mer urbane tilbud.

Skolehelsetjenesten er en av de viktigste forebyggende tiltakene for barn og unge. I tråd med sentrale føringer styrkes skolehelsetjenesten med totalt 450.000 kroner.

Kirken får totalt 5,5 mill. kr  til  drift, nedbetaling av gjeld og investeringer. Av dette er 2,9 millioner avsatt til investeringer til bl.a. utvidelse av kirkegården og til utbedringer av kirkens bygninger.

Årsbudsjettet kan du lese her.