Slik kan du påvirke

Kommuneplan og kommunedelplan

  1. Når planstrategien legges ut på høring, kan alle sende en skriftlig uttalelse til dokumentet. Planstrategien vedtas av kommunestyret.
  2. Ved kunngjøring om igangsetting av kommuneplanrevisjon ber kommunen om innspill til planarbeidet. (Innspill sendes inn på eget skjema med de vedlegg som etterspørres)

  3. Når forslag til kommune(del)plan legges ut til offentlig ettersyn, ber kommunen om merknader til planforslaget.Det er vanlig å avholde åpne møter i løpet av høringsperioden på minimum 6 uker.

  4. Det er ikke klageadgang på kommunestyrets planvedtak
     

Reguleringsplaner

En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, er nabo eller har festeavtale. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg, og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres dersom du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området skal bli.

  1. Tiltakshaver ber om innspill til planarbeidet når det  varsles / annonseres oppstart av reguleringsarbeid.

  2. Kommunen ber om merknader til planforslaget når forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn / sendes på høring.

  3. Ved underretning om planvedtak opplyses det om klageadgang og frist for klage.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss