Slik søker du

Søknadstype

Det første man bør sjekke er om man selv kan søke om planlagt byggetiltak.

 • Tiltak som krever profesjonell ansvarlig søker etter § 20-1.
 • Tiltak man kan søke om selv etter § 20-2.
 • Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter § 20-3.

Plan- og bygningslovens § 20-1,2 og 3 finner du her.

Dersom man er i tvil om søknadstype anbefaler vi at du kontakter oss. For at tiltak skal være unntatt fra søknadsplikten kan det være spesielle vilkår som skal være oppfylt.

Situasjonsplan, nabovarsling m.m

Situasjonsplan i farger skal vedlegges byggesøknaden, og tiltaket skal inntegnes og målsettes til eiendomsgrenser dersom det påvirker BYA-grunnlaget.

Før utskrift går man inn på "tegnforklaring" og fjerner "søkeresultat". Situasjonsplanen kan du selv ta ut fra vår kartside (se reguleringsplan), men da velges standardkart og utskrift (maltype: A4 forenklet sitkart 1:500, klargjør og skriv ut). Se video for hvordan man lager et situasjonskart her.

Naboer skal som hovedregel varsles i byggesaker. Til nabovarslingen trenger du nabovarslingsliste. Denne bestilles gjennom Ambita Infoland, trykk her. Se veiledning for bestilling her. Vi anbefaler at du kommer til enighet med naboene dine for ditt tiltak, slik at man unngår merknader i byggesaken. Dersom det er nabomerknader gjelder ikke 3-ukers fristen.

I byggesaker skal man ta stilling til tiltakets plassering i plan og høyde. Terrengprofiler i tilstrekkelig grad vil derfor kunne kreves, og ved vanskelige terrengforhold kan det bli krevd minst 4 terrengprofiler. Kontakt oss ved behov for nærmere avklaring.

SOSI- filer og Rørleggeranmeldelse

Sosi-filer:

I søknader etter PBL. § 20-1 skal det innsendes SOSI-fil for tiltakets plassering samtidig med søknaden. Dette er fordi vi etter Matrikkelloven kun har 5 dager på å matrikkelføre en tillatelse. Sosi-fil sendes inn til: plassering@hole.kommune.no

Rørleggeranmeldelse:

Der tiltaket omhandler tilkobling til offentlig vann og avløp skal rørleggeranmeldelse følge søknaden. Eventuelt kan denne sendes Hole kommune teknisk avdeling i forkant av byggesaken for godkjennelse.

Skjema for rørleggeranmeldelse finner du her.

Hole kommunes VA-norm finner du her.

Sikre grenser

En del eiendommer i Hole kommune har usikre grenser, og vi anbefaler at du kontakter oss for å avklare om dette gjelder din eiendom.

Dette betyr at dersom eiendomsgrensene er usikre og tiltaket påvirker BYA-grunnlaget, må skjemaet "begjæring om oppmålingsforretning" innsendes, før søknad om planlagt tiltak innsendes. I enkelte tilfeller kan vi frafalle dette kravet.

Oppmålingsforretningen skal/bør være gjennomført og evt. tinglyst før søknad om planlagt tiltak innsendes. Skjemaet for begjæringen finner du her.

Reguleringsplan

Det er veldig viktig å sjekke reguleringsplanen for din eiendom. Dette kan du selv gjøre ved å gå inn på vår kartside som du finner her. Video av hvordan du finner reguleringsbestemmelsene finnes her.

Velg "Arealplaner" under kommunevåpenet øverst til venstre. Alle planer i kommunen kommer da opp som "blå felt". Skriv deretter inn Gnr og Bnr i feltet "Søk sted".

 1. Dersom eiendommen da vises uten farge, betyr det at det ikke er en reguleringsplan for denne eiendommen. Velg da "Standard kart" øverst til venstre, og velg "Kommuneplan" i rullegardinmenyen rett under (her kan man også se flyfoto og skråbilder hvis man ønsker).
 2. Hvis eiendommen vises "grønn" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som LNF-område (Landbruk-, natur- og friluftsområde), der alle tiltak krever søknad og dispensasjon. Unntaksreglene for søknadsplikten gjelder ikke i LNF-områder.
 3. Hvis eiendommen vises "gul" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som boligområde. Bestemmelsene i Kommuneplanen gjelder da for denne eiendommen.
 1. Dersom eiendommen  vises med farge, betyr det at det er en reguleringsplan for denne eiendommen. Flytt pilen til eiendommen (reguleringsplanens yttergrenser vises da som en blå strek) og klikk på eiendommen. Plankart og Bestemmelser fremkommer da i nedre venstre hjørne under "Gjeldende planbestemmelser". Det er VELDIG viktig å nøye lese gjennom bestemmelser og se på plankartet mhp. byggegrenser og utnyttelsesgrad (BYA), da dispensasjoner (dvs. at man bryter planen) i utgangspunktet ikke innvilges. Regelendringen i PBL i 2010 innskjerpet kravet til dispensasjon, så dispensasjoner innvilget før dette vil ikke bli tillagt spesielt vekt i vår vurdering etter dagens regelverk (dersom man allikevel søker dispensasjon).

Dersom man ikke vet Gnr og Bnr. Kan man zoome seg inn i kartet ved å bruke knapp 2 over kartet (første "forstørrelsesglass"). Klikk i kartet – hold inne museknappen (venstre) –dra ut et område -  slipp knappen når du har valgt ønsket område.

Kommuneplanen

 • Kommuneplanen tillater bileiligheter på opptil 60 m2 boareal i tilknytning til enebolig i områder avsatt til boligformål. Bileilighet i garasje godkjennes ikke. 
 • Spredt boligbygging i LNF-områder er generelt ikke tillatt.
 • Bruksendring fra hytte til bolig føres det en restriktiv praksis på, og kan ikke påregnes godkjent.
 • Tiltak som bygging, grøfting o.l. innenfor 100-meters beltet mot vannet evt. 50 meter fra bekker er generelt ikke tillatt.
 • Tiltak innenfor markagrensa behandles etter bla. Markaloven.
 • Langs fylkesvei 155 mellom Elstangen og Nes skal det være bygd gang- og sykkelvei før bruksendring eller nye bruksenheter/deling godkjennes.
 • Eksisterende hytter kan godkjennes utvidet etter søknad inntil 90 m2, men innenfor markagrensa er størrelsen begrenset til 60 m2 samlet for all bebyggelse på eiendommen (gjelder også store eiendommer).
 • Nye boligtomter, boligområder og bruksendringer (større områder) bør i utgangspunktet skje ved at dette legges inn i kommuneplan, som skal ivareta ønsket utvikling i kommunen mhp. infrastruktur m.m.

Dispensasjoner

Det må søkes dispensasjon for tiltak som er i strid med gjeldende plan. Dispensasjon søkes på eget skjema som du finner her.

Naboer skal varsles ved søknad om dispensasjon og det må krysses av for dette i skjema "Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)" og skjema "Nabovarsel (5154)".

Ved søknad om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 kreves det at søknaden må begrunnes. I søknaden må det fremkomme hva det søkes dispensasjon fra, hvilke hensyn som skulle tilsi at dispensasjon bør kunne innvilges og en vurdering av om fordelene ved eventuell dispensasjon vil være større enn ulempene.

Beskrivelse av vilkårene står i plan- og bygningslovens § 19-2 som du finner her.

Ansvarsretter og gjennomføringsplan

Ansvarlig søker er ansvarlig for å belegge tiltaket med nødvendige ansvarsretter, og foreslå tiltaksklasse for det enkelte fagområde.

Det er ikke klart spesifisert hvordan en gjennomføringsplan skal utarbeides, men den bør være oversiktlig og samsvare med søknadene om ansvarsrett.

Vi har utarbeidet et forslag her for en enebolig, som baserer seg på de sentrale godkjenningsområdene (se nedenfor). Andre fagområder kan også måtte vurderes.

Dersom det er kvikkleire i området må fagområdet "Geoteknikk" medtas.

Innsendelse av søknad til kommunen

Innsendelse av søknad kan foregå på følgende måter:

 •  eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke, og hvilken søknad som må sendes. 
 •  Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. 
 •  Lever søknaden på e-post til: postmottak@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss