Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Sørbråten: Oppheving av statlig plan til høring

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten» ble vedtatt 05.04.16 som statlig plan av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten.

Juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige reguleringsplanen for området.

Statsbygg varslet oppstart av arbeid med oppheving i desember 2017 og nå legges forslag om oppheving av reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn. Statsbygg har utarbeidet en beskrivelse der vi redegjør for konsekvenser av oppheving, innkomne uttalelser ved oppstart og hvordan disse er vurdert.

Beskrivelsen finner du her og på Statsbyggs hjemmeside: www.statsbygg.no/sorbraten

Har du merknader til oppheving av planen?
Høringsperioden er fram til 25.april og dersom du har merknader til oppheving må det sendes skriftlig innen fristen.

Merknad skal sendes til: postmottak@statsbygg.no

Merk innspillet med 2017/6025 Oppheving av statlig reguleringsplan- Sørbråten

Etter høring
Endelig vedtak om oppheving fattes etter høring og offentlig ettersyn. Siden planen ble vedtatt som statlig plan er det departementet, ikke kommunestyret som er planmyndighet i denne saken. Det er dermed Kommunal og moderniseringsdepartementet som fatter det endelige vedtaket om oppheving, jfr pbl § 6-4.

Vedtak om oppheving av statlig plan kan ikke påklages.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss