Kommunen hadde pr 31.12.2016 et akkumulert underskudd på 30,1 mill. kr.  Etter at overskuddene fra 2016 og 2017 er disponert, er det samlede underskuddet dekket inn i sin helhet i 2017.

Kommunestyret skal behandle regnskapet i juni, og vil da vedta hvordan overskuddet skal disponeres. Etter politisk behandling av regnskapet vil kommunen formelt være ute av ROBEK.

Økning i skatteinntektene
Holes skatteinntekter i 2017 ble totalt 234,1 mill. kroner. Det tilsvarer 116,1 % av landsgjennomsnittet før skatteutjevningen (omfordeling av skatteinntektene mellom kommunene), og 105,2 % etter skatteutjevning.

I 2017 har skatteinntektene økt mer enn budsjettert.  Økningen i skatteinntektene fra 2016 til 2017 er på 17 mill. kroner.

Eiendomsskatten har i 2017 styrket inntektene med 13,9 mill. kroner.

Høyere skatteinntekter gjelder generelt for landets kommuner.  Det meste av veksten skyldes tilpasninger til skattereformen i 2016. Men det er viktig å være klar over at effekten av skattereformen ikke forventes å påvirke skatteinntektene tilsvarende i årene fremover.

Driftsregnskapet og budsjettet
Tjenesteområdene har samlet brukt 7 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2017. Lavere pensjonskostnader og rimeligere lønnsoppgjør bidrar også positivt på resultatet.
Av netto driftsresultat går 1,4 mill. kr. til bundne avsetninger og 2,6 mill. kr til avsetning i disposisjonsfond.

Roser de ansatte
Rådmann Torger Ødegaard er meget fornøyd med det økonomiske resultatet, og roser de ansatte for lojalitet i krevende tider og god økonomistyring. Han sier at "resultatet gjenspeiler tydelige politiske prioriteringer, god planlegging og omstillingsevne i tjenesteområdene".

Stort investeringsbehov – må rigge oss for fremtiden
I tiden fremover må kommunen bruke handlingsrommet vi har opparbeidet på en forsvarlig måte. Det beste vi kan gjøre for å sikre tjenestetilbudet fremover er å opparbeide en buffer.  På den måten ruster vi oss for fremtidige investeringsbehov og mulige renteøkninger, sier rådmannen.  

Kommunen har pr. i dag ingen buffer, men i 2018 er målet å sette av 9,8 mill. til en slik buffer.  Fra tidligere investeringer har kommunen gjeld på hele 377 mill. kroner.

I årene fremover står vi overfor betydelige investeringer i en større ungdomsskole, ny barnehage, omsorgsboliger, utvidelse av kirkegården, betydelig oppgradering av kommunale veier og veilys, nye vann- og avløpsledninger samt utvikling av velferdsteknologiske løsninger. Dette er investeringer som må lånefinansieres.

Videre behandling av regnskapet
Årsregnskapet er overlevert revisjonen. Regnskapet skal etter planen behandles i formannskapet 6. juni og i kommunestyret 18. juni.