Gås, og spesielt kanada- og grågås, er et voksende problem rundt Tyrifjorden. Forvaltningsplanen for gås i Buskerud (2009-2012) oppfordrer kommuner som «kjenner gåseproblematikken på kroppen» om å utarbeide en lokal plan, for nærmere definering av gåseforvaltningen innenfor et avgrenset geografisk område. For å få forvaltningen inn på et rett spor ønsker vi å få utarbeidet en forvaltningsplan. Det har vært hensiktsmessig å se Tyrifjord-området under ett, med de nevnte kommunene, siden Tyrifjorden er et viktig utgangspunkt for hekkende gås. 

Gåsa blir ofte sett på som en problemskaper. Årlig blir det gitt skadefellingstillatelse for grå- og kanadagås som skaper problemer og økonomiske tap for jordbruket og turistnæringen. Slik felling er lite ønskelig, og vi vil heller at mer av fellingen skal foretas under den ordinære jakta. Det er imidlertid liten tradisjon for gåsejakt i vårt område, men det ønsker vi at en forvaltningsplan skal skape et bedre grunnlag for.

Utmarksforvaltningen AS har tatt på seg oppdraget med å lage en spørreundersøkelse. Denne trenger vi at så mange som mulige berørte deltar på, siden svarene vi får i neste omgang vil danne grunnlaget for denne forvaltningsplanen.  

Her er linken til spørreundersøkelsen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScul4oJL6iPEwMTJIOAhQbLzrnOt-MCQqKpCr_qpyzgzl4zlg/viewform

Fristen for å svare er 7. juli.