Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Startlån

Kontakt: Saksbehandler Lill Englund, tlf. 412 81 380 eller e-post: lill.englund@hole.kommune.no

Hva er startlån?

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og  hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Søk startlån her

Kan jeg få startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen .

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjeldsproblemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Retningslinjer for startlån finner du her

Se om du er i en av de andre målgruppene.

Ulike eieformer

Frittstående selveierbolig

Denne leilighetstypen omfatter typiske eneboliger på eiet eller festet tomt. Boligens eiendomsbetegnelse består av et gårds- og bruksnummer. Hvis bygningen står på festet tomt er det også et festenummer. (Se punkt 3.6 festekontrakt).

Skjøte er det dokumentet som viser eierforholdet. Skjøte tinglyses i grunnboken, som er et offentlig register under Statens Kartverk. Utskrift av grunnboken angir hvem som er rettmessig eier av eiendommen og hvilke heftelser (lån, utlegg og andre avtaler) som hviler på eiendommen.

 • Eier har full disposisjonsrett over en selveierbolig. Eier kan selge, leie ut eller belåne boligen fritt, dersom ikke annet fremkommer av grunnboken.
 • Ved kjøp av selveierbolig må kjøper betale dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5prosent av kjøpesummen. I tillegg kommer tinglysingsgebyrer for skjøte og pantedokumenter.

Selveierboliger i seksjonssameie

Både leiligheter, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger kan være selveierboliger i et seksjonssameie. I tillegg til gårds- og bruksnummer og evt. festenummer, består boligens eiendomsbetegnelse av et seksjonsnummer.
 
Seksjonseier har
1) en eksklusiv bruksrett til seksjonen/ boligen.
2) en felles bruksrett til fellesarealer og grunnareal, regulert gjennom sameiets vedtekter.

Hver enkelt boenhet kan pantsettes, og eieren har fri disposisjonsrett over sin egen seksjon. Forholdet mellom sameierne er regulert i Eierseksjonsloven. Selveierboliger som er etablert før Eierseksjonslovens ikrafttredelse, og som ikke har eget seksjonsnummer, kan ikke overføres til ny eier før seksjonering er foretatt. Det samme gjelder for etablering av panterett.

En eierseksjon har samme kjennetegn som beskrevet under frittstående selveierboliger. Leilighetene er fritt omsettelige, men enkelte begrensninger kan fremkomme av vedtektene. Sameiet har 1. prioritets panterett i den enkelte seksjonen for krav mot sameieren (f.eks. dekning for ubetalte fellesutgifter) Dette gjelder opp til et beløp som er tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden. Panteretten følger av loven og tinglyses ikke i grunnboken. For øvrig gjelder de samme reglene for tinglysing av hjemmel og heftelser som for frittstående selveierboliger.

Borettslagsleiligheter

En borettslagsleilighet er en andelsleilighet med eksklusiv bruksrett til en bestemt leilighet i borettslaget. Hver boligeier eier sin andel i borettslaget. Andelshavers disposisjonsrett til sin andel (bolig og fellesarealer) kan være noe mer begrenset enn seksjonseierens. Eventuelle begrensninger fremkommer av borettslagets vedtekter. Forholdet mellom andelshaverne og borettslaget er regulert i Borettslagsloven.

Borettslaget finansieres normalt med fellesgjeld, som hver enkelt andelshaver er ansvarlig for i forhold til sin eierandel, og innskuddet som utgjør andelseierens egenfinansiering.

 • Borettslagsleilighetens totale kjøpesum består av både andel fellesgjeld og innskudd.
 • Når innskuddet finansieres med lån kan andelshaver tilby långiver pant i boligens adkomstdokumenter. Pant i adkomstdokumentene har prioritet etter andelshaverens andel av borettslagets fellesgjeld.
 • Hjemmel og heftelser tinglyses i Grunnboken for borettslagsandeler under Statens Kartverk Ullensvang på lik linje med selveierboliger.
 • I motsetning til selveierboliger betales det ikke dokumentavgift for borettslagsleiligheter.. Forretningsfører vil imidlertid som regel kreve et noteringsgebyr ved overføring av andel til ny eier.
 • For de fleste borettslag gjelder forkjøpsrett for øvrige andelseiere i borettslaget og for medlemmer av boligbyggelaget. Noen borettslagsleiligheter kan inneholde klausuler som innebærer at boligene kun kan kjøpes av bestemte grupper (f.eks. personer over en bestemt alder).

Aksjeleiligheter

Opprettelse av nye boligaksjeselskap ble forbudt da borettslagsloven trådte i kraft i 2004, men gamle boligaksjeselskaper er fortsatt lovlige.

En aksjeleilighet har mange likhetstrekk med en borettslagsleilighet, men i stedet for å kjøpe en andel, kjøpes en aksje med bruksrett til en bestemt leilighet.

 • Aksje og bruksrett kan bare overdras sammen.
 • Kjøper blir medeier /aksjonær) i boligselskapet. Det utstedes et nytt aksjebevis som kvittering for at eierandelen er notert i aksjeeierboken. I tillegg kan en partial/andelsobligasjon (en andel av et felles pantedokument) inngå som tillegg til aksjebrevet.
 • Etter kjøpet av aksjen utstedes en leiekontrakt mellom kjøper og aksjeselskapet. I motsetning til ved kjøp av selveierboliger og borettslagsleiligheter, tinglyses ikke kjøpet, og det er ingen dokumentavgift.
 • Melding om overdragelse sendes forretningsfører. Forretningsfører vil normalt kreve et noteringsgebyr ved hjemmelsoverføring.
 • Som medeier i boligaksjeselskapet har kjøper medbestemmelsesrett. Som regel kan aksjen med tilknyttet borett omsettes fritt til markedspris, men i visse tilfeller er det regler for forkjøpsrett for andre medeiere i aksjeselskapet.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss