www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Storøya II - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planarbeid

Plan- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 07.06.2021, sak 039/21, å legge planprogram for "Storøya II" ut på høring, samt å varsle oppstart for selve planarbeidet:

1. Med hjemmel i Pbl §§ 4-1 og 12-9 legges forslag til planprogram for reguleringsplan «Storøya II» med planid 202102 ut på høring og offentlig ettersyn.

2. Det varsles samtidig om oppstart av selve planarbeidet for reguleringsplan «Storøya II» med planid 202102, jf. Pbl §§ 12-8 og 12-9.

3. Det varsles samtidig om at prosessen for opphevelse av de gjeldende reguleringsplanene for området, «Storøya» med planid 199209, «Storøya hull 5» med planid 199301, «Storøya båthavn og parkering» med planid 199303 og «Storøya hyttefelt» med planid 201007, også settes i gang, jf. Pbl. § 12-14.

Henvendelser og innspill til planarbeidet rettes til fagkyndig LPO arkitekter AS v/Marie Olsen mo@lpo.no, med kopi til postmottak@hole.kommune.noinnen 13. august 2021.

Sakspapirene finner du her

Del dette:

Skjema