På valgdagen kan du stemme på følgende steder:

  • Vik: Hole Herredshus
  • Sundvollen: Sundvollen oppvekstsenter (Aula)
  • Røyse: Røyse skole (gymsal)
  • Sollihøgda barnehage (underetasje)

Alle valglokalene har åpent mellom kl. 09:00 - 21:00

På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale innenfor kommunen.

Husk legitmasjon!

Valgkort er praktisk, men ikke obligatorisk.