Kommunedirektøren stipulerer med brutto driftsinntekter i 2022 på 566 mill. kroner og foreslår et netto driftsresultat som gir 9,9 mill. kroner til avsetning i disposisjonsfond. Til investeringer foreslås det brukt totalt 31,3 mill. kroner i 2022.

Med en buffer på 9,9 mill. kroner (1,7 % av driftsinntektene) vil kommunen skape handlingsrom til fremtidige investeringer. Økonomiplanen for de neste fire årene skal møte behovet for omsorgsboliger, nytt skolebygg, utrulling av kvalitetsreformen "Leve hele livet" for de eldre, og behovet for en betydelig oppgradering av kapasiteten for vann og avløp i Sundvollen og Sollihøgda.

Årsbudsjettet og økonomiplanen mot 2025 er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs mål om sosial, økonomisk og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

Hovedmål med økonomiplanen
Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er å sikre velferd og valgfrihet for nåværende og kommende generasjoner. Vi løser dette blant annet ved en ansvarlig og trygg økonomisk satsning med avsetninger til driftsfond. Målet er å både styrke egenkapitalen for fremtidige investeringer og å kunne håndtere uforutsette driftshendelser.

Positive tegn og ventende utfordringer
Koronapandemien har vært krevende for alle tjenesteområder, og ikke minst for innbyggere som er direkte berørt. Men en mer normal hverdag har begynt for de aller fleste. Vi ser positive tegn i lavere arbeidsløshet og økonomisk vekst.

Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter, men også betydelige utfordringer for kommunen. Prosjektet skaper fortsatt stor usikkerhet i økonomiplanperioden ved at løsninger for institusjonene i kommunen ikke er på plass.

Grønnere budsjett – et styringsverktøy
Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at kommunen har en bærekraftig utvikling. Som et ledd i å sikre denne måloppnåelsen vedtok kommunestyret 20. september i år rammer for et klimabudsjett. Ambisjonen med klimabudsjettet er å være tydelig og konkret på hva som er kommunens klimamål, hvor store utslippsreduksjoner som må oppnås, hvilke tiltak som skal iverksettes og når resultatene er forventet. Kostnader til de ulike tiltakene er også beregnet.

Spesielle satsninger 
Konkrete klimatiltak i 2022 er utskiftning av halve kommunens bilpark fra fossil til helelektrisk. I tillegg flere ladepunkter som også vil være tilgjengelige for innbyggerne, og dermed forbedre infrastrukturen for el-bil.

Hole fortsetter ambisjonene for alle barns og unges læring og kunnskapsutvikling. Elevenes læringsresultater i skolen ligger på eller over landsgjennomsnittet. Holeskolen har ledere og lærere med høy kompetanse og dette er en av de viktigste årsakene til et godt læringsmiljø. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke skolens ramme i 2022 med 2,5 mill. kr. I tillegg er det satt av midler til digitalt utstyr på 9 mill. kr. over de neste fire årene.

Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft som både handler om kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», og videreutvikling av velferdsteknologi. Med velferdsteknologiske løsninger kan flere tjenestemottakere mestre sin egen hverdag og leve et mest mulig selvstendig liv.

Investeringer i økt kapasitet for vann og avløp er en stor satsning fremover for å møte fremtidig vekst. Kommunen skal investere totalt 117 mill. kroner i fireårsperioden på Sollihøgda vannverk, økt kapasitet i VA-nettet på Sundvollen og utvidelse av Hole renseanlegg.

Kommunen har de siste to årene arbeidet aktivt for å rullere sine viktigste overordnede planer som planstrategi og kommunedelplaner. Med oppdatert planverk og proaktiv arealforvaltning skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling, og vi legger til rette for nødvendig vekst.
 

TJENESTEOMRÅDENE – slik bruker vi pengene
Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene. Det legges som utgangspunkt til grunn en generell økning på 2,9 % i avgifter og gebyrer.

Skole 
Kommunedirektøren foreslår å øke skolens ramme i 2022 med 2,5 mill. kroner, i tillegg avsettes 9 mill. kroner til nytt digitalt utstyr de neste fire årene.

Både skole og barnehage fortsetter det toårige Læringsmiljøprosjektet med veiledning fra Læringsmiljøsenteret. I prosjektet jobbes det med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

En plass i SFO vil i 2022 koste kr. 3356 pr. mnd. Prisen øker med 2,9 %.

Barnehage
Holebarnehagene fortsetter arbeidet med ulike prosjekter som gir kvalitet i arbeidet med barn og barns utvikling. Holebarnehagene deltar også i Læringsmiljøprosjektet som er nevnt ovenfor. Konseptet «Holemodellen» for tverrfaglig samarbeid innen oppvekstsektoren fortsetter i 2022.

Prisen på barnehageplass vil i 2022 koste kr. 3324 pr. mnd. og øker med 2,9 %. 

Helse
Forebyggende helsearbeid og tidlig innsats er viktig. Vi opprettholder dermed satsningen på helsestasjon og skolehelsetjenesten i 2022. Kommunen arbeider for at flere barn skal omfattes av den ordinære undervisningen gjennom tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging hos skole- og barnehagepersonell. Helseavdelingen er primus motor for innovasjonsprosjektet «Holemodellen» som fortsetter neste år.

Nav Hole og barnevern
I Hole kommune er målet om økt sysselsetting, arbeid og aktivitet overordnet i arbeidet med ulike brukergrupper. For barnevernstjenesten var myndighetenes kvalitets- og kompetanseløft et prioritert tiltak i 2021. Tiltakene er en forberedelse til barnevernsreformen i 2022, og skal bidra til at barn, unge og deres familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.
Holemodellen omfatter også fagområder under NAV og implementeringen fortsetter også her.

Pleie, rehabilitering og omsorg
Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft, og kommunen viderefører satsningen på velferdsteknologi. Kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», krever både tverrfaglig- og regionalt samarbeid. En plan for dette arbeidet blir en satsning i 2022. Kvalitetsreformen handler blant annet om å satse på aktivitet, ernæringsrik mat og gode måltider for hjemmeboende eldre.

Demografiutviklingen for kommunen viser at vi har behov for flere omsorgsboliger. Avsatte midler til planlegging i 2021 overføres til 2022. 

Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
Systematisk jobbing med kompetansehevende tiltak blant de ansatte skal styrke tjenestene til brukerne. Satsning på velferdsteknologi i samarbeid med pleie- og omsorg fortsetter i 2022.
TFF også er en del av Holemodellen som tar utgangspunkt i innbyggernes egne ressurser, erfaringer og behov. 

Areal, byggesak og miljø
Kommunen har de siste to årene arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som planstrategi og kommunedelplaner. I tillegg fortsetter arbeidet med digitalisering av saksbehandlingen innenfor hele tjenesteområdet. Arbeidet med klimabudsjett - og regnskap blir en viktig satsning i 2022.

Med oppdatert planverk og proaktiv arealplan skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling i årene fremover.

Kultur, idrett og fritid
Med grunnlag i den vedtatte kulturplan for 2019-2024 skal kommunen sikre flere gode tiltak og aktivitetstilbud for barn og unge. Tjenesteområdet skal arbeide for kultur - og reiselivssatsinger som fører til ytterligere bolyst, deltagelse, opplevelser, positiv oppvekst og økt turisme.

Tjenesteområdet vil i økonomiperioden også jobbe for en bedre samlokalisering av tjenestene for å gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Prisen for en plass i kulturskolen blir kr. 1893,- pr. halvår fra høsten 2022. Prisen øker med 2,9 %.

Teknisk drift/eiendom
Kommunens formålsbygg skal oppgraderes og vedlikeholdes de neste fire årene for om lag 8 mill. kroner. Det satses samtidig på å møte kravene til universell utforming. Arbeidet med ENØK-tiltak fortsetter. Arbeidet med kapasitetsutvidelser i vann- og avløpsnettet videreføres, det gjør også utbedring og oppgradering av kommunens lekeplassutstyr. Kommunen skal også være pådriver for kostnadseffektive og klimavennlige anskaffelser.

Administrasjon, stab og støttetjenester
Kommunedirektøren foreslår i 2022 å investere 1,2 mill. kroner til å videreføre nødvendig oppgradering av IT-infrastruktur for å styrke sikkerheten, bedre innbyggerdialogen og gi rom for ytterligere effektivisering og kvalitetsheving

Fremdrift og høring
Formannskapet får presentert rådmannens budsjettforslag den 13. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 17. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling. Budsjettet legges deretter ut til høring fra rundt 19. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet.
 

Framsikt – digitalt budsjettdokument
Se hele budsjettdokumentet som ligger på høring her.