Kommunedirektøren stipulerer med brutto driftsinntekter i 2023 på 610 mill. kroner og foreslår et netto driftsresultat som gir 7,9 mill. kroner (1,3 % av driftsinntektene) til avsetning i disposisjonsfond. Til investeringer foreslås det brukt totalt 38,2 mill. kroner i 2023.

Det blir i realiteten ingen oppbygging av disposisjonsfondet, da kommunen må bruke oppsparte midler til sprinkleranlegg i pleieinstitusjoner, totalt 12,8 mill. kroner, ifølge pålegg i en beredskapsanalyse foretatt av brannvesenet.  

Økonomiplanen for de neste fire årene skal møte behovet for energieffektivisering, utbygging av Hole ungdomsskole, utrulling av kvalitetsreformen "Leve hele livet" for de eldre, og behovet for en betydelig oppgradering av kapasiteten for vann og avløp i Sundvollen og Sollihøgda.

Årsbudsjettet og økonomiplanen er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs mål om sosial, økonomisk og grønn bærekraft er et førende premiss for alt arbeid som gjøres, enten det gjelder økonomisk styring, klimamål, eller et godt tjenestetilbud.

Fra pandemi til krig
I 2022 har vi gått fra pandemi til krig i Europa. Krigen i Ukraina og en generell høy aktivitet i økonomien, både nasjonalt og internasjonalt, har bidratt til sterk prisvekst. Energi- og byggekostnader har økt markant, noe som slår rett inn i kommuneøkonomien. Kommunen anslår at energikostnadene alene vil øke med 12 mill. kroner i 2023.

Ringeriksporteføljen – skjøvet ut i tid
Bygging av Ringeriksbanen og ny E16 er tatt ut av nasjonal transportplan for 2024 og skaper usikkerhet om tidshorisont og gjennomføring. Regjeringens oppsplitting av vei og bane, dvs. at det ikke lengre er et fellesprosjekt, skaper enda mer usikkerhet for kommunens planlegging.

Spesielle satsninger- investeringer i grønn omstilling, infrastruktur og skolebygg

Konkrete klimatiltak i 2023 er fortsettelse av utskiftningen av kommunens bilpark fra fossil til helelektrisk. I tillegg investeringer i flere ladepunkter som også vil være tilgjengelige for innbyggerne, og dermed forbedrer infrastrukturen for el-bil.

For å energieffektivisere de kommunale byggene, og også for å bli mer selvforsynt med energi, investeres det 9,9 mill. kroner i solceller i 2023.

Investeringer i økt kapasitet for vann og avløp er en stor satsning fremover for å møte fremtidig vekst. Kommunen skal investere totalt 85 mill. kroner i fireårsperioden på Sollihøgda vannverk, økt kapasitet i VA-nettet på Sundvollen og utvidelse av Hole renseanlegg.

I løpet av økonomiplanperioden skal Hole ungdomsskole utvides med flerbrukshall, kulturskole og fritidsklubb, investeringer for 170 mill. kroner.
Hole fortsetter ambisjonene for alle barns og unges læring og kunnskapsutvikling. Elevenes læringsresultater i skolen ligger på eller over landsgjennomsnittet. Kommunedirektøren foreslår å styrke skolens ramme i 2023 med 14,3 mill. kroner.

Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft for Hole som både handler om kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», og videreutvikling av velferdsteknologi. Med velferdsteknologiske løsninger kan flere tjenestemottakere mestre sin egen hverdag og leve et mest mulig selvstendig liv.

Kommunen har startet arbeidet med kommunedelplaner for Vik og Helgelandsmoen. Med oppdatert planverk og proaktiv arealforvaltning skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling, og vi legger til rette for nødvendig vekst.

TJENESTEOMRÅDENE – slik fordeles budsjettet på tjenestene
Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er bærekraftig og ansvarlig økonomistyring, og ligger til grunn for kommunens satsinger og prioriteringer de fire neste årene. En trygg økonomi er en forutsetning for at vi kan utføre de tjenestene innbyggerne er avhengige av, og at vi kan satse på tiltak for en mer miljøvennlig og mer attraktiv kommune.

Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene. Det legges som utgangspunkt til grunn en generell økning på 4 % i avgifter og gebyrer.

Skole og barnehage
Kommunedirektøren foreslår å øke skolens ramme i 2023 med 14,3 mill. kroner, i tillegg avsettes 1,5 mill. kroner til nytt digitalt utstyr i 2023.
Både skole og barnehage fortsetter med Læringsmiljøprosjektet under veiledning av Læringsmiljøsenteret. I prosjektet jobbes det med tema som læringsmiljø og forebygging av mobbeadferd. I tillegg jobber oppvekstsektoren med kompetanseløft innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

En 100% plass i SFO vil i 2023 koste kr. 3490 pr. mnd. Prisen øker med 4 %.

Prisen på barnehageplass vil i 2023 koste kr. 3000 pr. mnd. Dvs. en reduksjon på kr. 50 pr. mnd. fra august 2022.

Helse
Forebyggende helsearbeid og tidlig innsats er viktig. Vi opprettholder dermed satsningen på helsestasjon og skolehelsetjenesten i 2023. Kommunen arbeider for at flere barn skal omfattes av den ordinære undervisningen gjennom tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging hos skole- og barnehagepersonell. Helseavdelingen er fortsatt i beredskap for å kunne håndtere pandemiske utfordringer på kort varsel.

NAV Hole og barnevern
I Hole kommune er målet om økt sysselsetting, arbeid og aktivitet overordnet i arbeidet med ulike brukergrupper. For barnevernstjenesten var myndighetenes barnevernsreform et prioritert tiltak i 2022, og arbeidet fortsetter i 2023.

I 2022 ble BUA (Barn- Unge- Aktivitet) etablert på Vikstunet, og er et tiltak for gjenbruk, utlån og arbeidstrening. BUA er et kjærkomment tilskudd i Holebygda, og blir en satsning også i 2023.

Pleie, rehabilitering og omsorg
Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft, og kommunen viderefører satsningen på velferdsteknologi. Totalt 800.000 kroner investeres de neste fire årene i ulike hjelpemidler.

 Kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», krever både tverrfaglig og regionalt samarbeid. Reformen handler blant annet om å satse på aktivitet, ernæringsrik mat og gode måltider for hjemmeboende eldre. En viktig ressurs i dette arbeidet er rollen som frivilligkoordinator, som øker fra 50 % til 100 % stilling. En helhetlig plan for helse- og omsorgstjenester blir en satsning i 2023.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
Systematisk jobbing med kompetansehevende tiltak blant de ansatte skal styrke tjenestene til brukerne. Satsning på velferdsteknologi i samarbeid med pleie- og omsorg fortsetter i 2023.
TFF satser også på bruk av frivillige som en ressurs i tjenestetilbudet, og fortsetter med tiltak innen «Hverdagsmestring» for brukerne.

Areal, byggesak og miljø
Kommunen har de siste to årene arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som planstrategi og kommunedelplaner, og arbeidet med kommunedelplan for Vik og Helgelandsmoen er påbegynt. I tillegg fortsetter arbeidet med digitalisering av saksbehandlingen innenfor hele tjenesteområdet. Arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap fortsetter i 2023. Klimatiltak skal blant annet innarbeides i arealplanene.

Med oppdatert planverk og proaktiv arealplan skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling i årene fremover.

Teknisk drift/eiendom

Kommunens formålsbygg og VA-anlegg skal oppgraderes og vedlikeholdes de neste fire årene for om lag 284 mill. kroner. Av dette skal det investere 9,9 mill. kroner i solceller på ni kommunale bygg for å få en bærekraftig bygningsmasse. For å møte vekst og utvikling investeres det 85 mill. kroner i kapasitetsutvidelser i VA-nettet på Sollihøgda, Sundvollen, og i renseanlegget.

Det skal etableres sprinkleranlegg for 12 mill. kroner på tre private pleieinstitusjoner i 2023 etter pålegg fra brannvesenet.

Kultur, idrett og fritid
Med grunnlag i den vedtatte kulturplan for 2019-2024 skal kommunen sikre flere gode tiltak og aktivitetstilbud for barn og unge.
Arbeidet med samlokalisering av kulturskole og fritidsklubb på Hole ungdomsskole blir en viktig oppgave i 2023. Kommunen investerer 170 mill. kroner over fire år for å gi et bedre tilbud til barn og unge.
 Tjenesteområdet skal også arbeide for kulturopplevelser og aktiviteter som favner øvrige aldersgrupper, på tvers av generasjoner.

Prisen for en plass i kulturskolen blir kr. 1969,- pr. halvår fra høsten 2023. Prisen øker med 4 %.

Administrasjon, stab og støttetjenester
Kommunedirektøren foreslår i 2023 å investere 2 mill. kroner til å videreføre nødvendig oppgradering av IT-infrastruktur for å styrke sikkerheten, bedre innbyggerdialogen og gi rom for ytterligere effektivisering og kvalitetsheving

Fremdrift og høring
Formannskapet får presentert budsjettforslaget den 19. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 16. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling. Budsjettet legges deretter ut til høring fra rundt 18. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet.

 

Framsikt – digitalt budsjettdokument
Se hele budsjettdokumentet her.