Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Tilskuddsordningen forvaltes av kommunene. Frivillig organisasjoner registrert i Hole og frivillighetsregisteret, kan nå søke. Frist 15 mars kl 1300. Det skal søkes gjennom følgende elektronisk søknadskjema;

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

Les mer om ordningen her;

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/stromstotteordning-for-frivillige-organisasjoner/id2902246/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-stromstotteordningen-for-frivillige-organisasjoner/id2902250/