Båtliv og vernet natur i Tyrifjorden

Som bruker av Tyrifjorden kan du både nyte den vakre naturen og bidra til å ta vare på den ved ta noen forholdsregler. Du kan få en oversikt over verneområdene, hekkeholmer, fartsgrenser og andre regler som gjelder, ved å ta i bruk dette interaktive kartet. Kartet kan du åpne med mobilen eller andre enheter med nettleser. 

«Naturen holder åpent – har vi blitt minnet på ofte i det siste, og når løvet spretter, fuglesangen stiger og fjorden ligger der blank og lokkende, er det fint å vite hvor man kan kjøre uten å forstyrre dyrelivet unødig» sier Ellen Lien – seksjonsleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ferdsel og friluftsliv
Det er mange som koser seg med båtliv og vannskuter på fjorden. Gøy for mange, forstyrrende for andre. For å skjerme fuglelivet er det derfor egne regler for ferdsel i mange av verneområdene, og noen steder er for eksempel all motorferdsel forbudt. Det er særlig verdt å merke seg at bruk av vannskuter ikke er lov i Storøysundet og Sælabonn, men man kan kjøre med vannskuteren i sundet mellom Bråten og Storøya.

Ferdselsforbud på hekkeholmer fra 15. april til 31. juli 
Av hensyn til hekkende sjøfugl er all ferdsel forbudt på enkelte av holmene i Tyrifjorden og Steinsfjorden i hekketiden. Når hekkende fugl blir skremt bort fra reiret av oss mennesker kan egg og unger fort bukke under. Mange av artene som hekker i området er allerede i tilbakegang og særlig sårbare i denne tiden. Derfor er det viktig at vi holder avstand til hekkeholmene. Dette kartet over hekkeholmer viser også hvilke øyer det gjelder. 

Bakgrunn:
I 2018 ble en rekke våtmarksområder i og rundt Tyrifjorden vernet blant annet for å ta vare på fuglelivet i området. Nå i mars 2020, ble også deltaområdene ved utløpet av Storelva og Sogna vernet i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. 

 «Det er flott at vi endelig har fått på plass vern av dette verdifulle våtmarksområdet. Meandersvingene og mudderbankene ved utløpet av Storelva og Sogna er noen av de få gjenværende intakte deltaområdene i landet, og det er særlig fint å kunne observere alle fuglene som holder til her. Så er det opp til oss, og alle som bruker områdene å ta vare på verdiene for all fremtid» sier Lien.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som forvalter verneområdene rundt Tyrifjorden, og Statens naturoppsyn holder oppsyn og håndhever ferdselsforbudet sammen med politiet.

Vil du vite mer om verneområdene som er tilknyttet Tyrifjorden kan du også gå inn på Miljødirektoratets Naturbase, der finner du alle landets verneområder og verneforskrifter.