www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 038/21 den 14.06.2021:

I medhold av Pbl § 12-12 vedtas «Tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim, PlanID 202005» som vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 22.04.2021.

Premiss for videre forhandlinger er at tiltakshaver dekker merkostandene med etablering av økt rørdimensjoner (for overvann) under Holeveien, slik at det tas høyde for planlagt utbygging på oversiden av Holeveien i dette området.

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefristen er 3. september 2021, som er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres.

Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

Sakspapirene finner du her.

 

 

 

Del dette:

Skjema