www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Tretten nye veinavn er vedtatt

I medhold av § 9 i forskrift om stadnamn kunngjøres det at plan- og miljøutvalget i sitt møte 14.06.2021 vedtok følgende adressenavn:

 • Govletjernveien (N-023/21 – 21/464)
 • Kroktjernveien (N-023/21 – 21/464)
 • Auretjernveien (N-023/21 – 21/464)
 • Tverrelvveien (N-024/21 – 21/464)
 • Leikmyrveien (N-027/21 – 21/464)
 • Kallebråtaåsen (N-027/21 – 21/464)
 • Byvannsveien (N-027/21 – 21/464)
 • Brennåsveien (N-027/21 – 21/464)
 • Dammyrdalsveien (N-027/21 – 21/464)
 • Utvika (sak 025/21 – 19/381)
 • Nøstret (sak 030/21 – 20/2361)
 • Herøya (sak 029/21 – 21/810)
 • Utøya (sak 029/21 – 21/810)

Se saksdokumentene her: 21/464-17, 19/381-10, 20/2361-10,  21/810-4  Kart er vist i saksfremleggene.

Adressenavnene ble vedtatt i medhold av § 2 i "Lokal adresseforskift for Hole kommune", § 7 i "Lov om stadnamn" og § 9 i "Forskrift om stadnamn".

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

For spørsmål kontakt saksbehandler: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema