Spørreundersøkelsen kartlegger totalt 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har det, og hva de driver med, både på skolen og i fritiden.

Svarene ungdommene gir på de ulike temaene viser at Hole ligger bedre an enn landsgjennomsnittet på de fleste områdene.  Resultatene i år er også bedre enn ved siste måling i 2013.

Utfordringene det pekes på i undersøkelsen skal Hole kommune ta tak i sammen med ungdommen. Sammen må vi jobbe for at flere skal oppleve et godt fellesskap, tilhørighet og trygghet. Vi vil sette inn flere rusforebyggende tiltak, og i enda større grad rette søkelyset på mobbing.

Vi takker alle dere som har svart på Ungdata undersøkelsen, dette er svært verdifullt for arbeidet fremover. Resultatene skal brukes til et systematisk arbeid for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for ungdommen.

Fakta om Ungdata undersøkelsen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen. I Hole er svarprosenten på 88 %, og 199 elever i 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen.

Egen film
Ungdommer på Hole ungdomsskole har laget en helt egen filmpresentasjon som du kan se her

Takk for filmproduksjon til:

Leder av elevråd – William Lilleland

Nestleder av elevråd – Ingjerd Eid Skjerven

Vegard Ludmann

Jørgen Johannessen

Mathea Braaten Johannessen

Theodor Myklebusthaug


Nøkkeltallsrapporten for Hole kan du lese her