Årskontrollen avdekket en rekke feil og mangler. De fleste feilene var heldigvis slik at de lar seg utbedre, men enkelte apparater ville bli uforholdsmessig dyre å reparere eller ikke mulig å reparere. Disse apparatene ble dermed fjernet. Kommunen har avsatt midler til nye lekeapparater i budsjettet for 2019 – 2022.

Kjøp av nye større lekeplassutstyr er så kostbart at det må gjennomføres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Teknisk/ Eiendom er i ferd med å lyse ut en egen rammeavtale for kjøp og montering av nye lekeapparater. For 2019 prioriteres nye lekeapparater på Vik skole.

Med tidsfrister i lov om offentlig anskaffelser, leveringstid og monteringstid er det først forventet at nye apparater vil begynne å komme på plass mot høstferien og utover.

For apparater som kan repareres er de mest alvorlige feilene allerede utbedret, men det vil pågå utbedringer utover i 2019. I løpet av mai/juni vil vi etterfylle eller skifte ut fallunderlag.

For lekeplasser i boligområder er det samarbeid med velforeninger om utbedringer av feil og mangler.