I vår tid har Stortinget forutsatt byggestart for Ringeriksbanen i 2018. Dette ble presisert av Transportkomitèen ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Senere er dette forskjøvet til 2019 og utbyggingen er et fellesprosjekt for bane og vei. Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: "I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig".

Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».

Det eneste som kan forhindre dette er statens egen beslutningsevne og interne prosedyreregler. Siden dette helt ut er en statlig planprosess, er framdriften således et rent politisk ansvar.

Ringeriksregionen har uttalt stor tilfredshet med regjeringens initiativ når det gjelder fellesprosjektet Ringeriksbanen/ny E16 og vi har hatt full tillit til den framdriftsplan som Stortinget og regjeringen har lagt til grunn. For å unngå forsinkelser har vi gitt full støtte til en ren statlig planprosess.

- Vi reagerer derfor sterkt på nye utsettelser.

 - Ifølge prosjektledelsen ligger de foran framdriftsplanen når det gjelder planlegging slik at byggestart kan skje i 2019.

- Kommunene og samfunnet samt arbeids- og næringsliv har innrettet sin planlegging og aktivitet i tillit til byggestart og ferdigstillelse i henhold til den vedtatte framdriftsplan.

- Det er et politisk ansvar å sørge for de beslutninger og prosedyrer som er nødvendig for å holde framdriften.

- Vi forventer derfor at Stortinget i sin behandling av NTP opprettholder forutsetningen om tidligst mulig byggestart i første 4-årsperiode av ny Nasjonal Transportplan slik at utbyggingen ferdigstilles i 2024.  

 

 

Lars Magnussen          Per R. Berger             Kjell B. Hansen
Ordfører i Jevnaker     Ordfører i Hole         Ordfører i Ringerike /Rådsleder