Utslipp av sanitært avløpsvann

Beskrivelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller ikke kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Utslipp av kloakk er en av de viktigste forurensningskildene til elver og bekker. Derfor arbeider kommunen planmessig med å rydde opp i avløp i spredt bebyggelse.
Les strategiplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse her.

Målgruppe

Alle som slipper ut avløpsvann fra bolig, fritidsbebyggelse eller annen virksomhet skal ha en utslippstillatelse.  Dette gjelder også hytteeiere med WC eller vakumtoalett med avløp til tett tank, også i de tilfeller hytta ikke har innlagt vann.

Det skal søkes både ved etablering av nytt anlegg, rehabilitering og ved vesentlig økning av eksisterende utslipp.

Kriterier/Vilkår

Standardvilkårene for etablering av et utslipp som ikke overstiger 50 pe (1 pe= 1 person) fremgår av "Forurensningsforskriften kap. 12" og "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hole kommune, Buskerud". 

Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Hvem kan søke?

For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak og ansvarsrett. Søker skal være godkjent enten sentralt eller lokalt. Dersom det søkes om lokal godkjenning skal det foreligge relevante referanseprosjekter.

 

"Nøytral Fagkyndig"

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjonen for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige.

En nøytral fagkyndig er et nøytralt uavhengig firma med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse. Bakgrunnen for dette kravet er at det prosjekterende foretaket skal ha fokus på etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig. Hole kommune har utarbeidet en liste over bedrifter som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere.

Listen finner du her.

Søknadsbehandling

Det er kommunens oppgave å avgjøre om et utslipp er i tråd med gjeldende lovgivning, planer for området og politiske retningslinjer. Kommunen kan også knytte ekstra krav til utslippstillatelsen.  Hovedmålet er at utslippet skal være til minst mulig risiko for forurensning av grunn og drikkevann, samt andre brukerinteresser ( f eks badevann, fiskemuligheter)

Kommunen gir veiledning om vilkår og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 og lokale forskrift om utslipp av avløpsvann, eller om det søkes om unntak fra kravene
  • Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som f.eks. drikkevann.
  • Skjema utslippssøknad finner du her PDF document ODT document .

Nabovarsel

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen.
Eventuelle uttalelser skal kommenteres og vedlegges søknaden. Hvis anlegget blir liggende nærmere en 4 meter fra eiendomsgrensen skal det foreligge skriftlig erklæring fra den aktuelle nabo.

Naboer som skal varsles i saken (nabovarselliste) må bestille gjennom Ambita Infoland, trykk her. Se veiledning for bestilling her. Det er viktig å merke seg at svarfrist for nabomerknader i henhold til forurensningslovverket er 4 uker.

Skjema nabovarsel finner du her.

 

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i sentral og lokal forskrift skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften eller dispensasjoner, skal avgjøres innen 12 uker.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.

Saksbehandlingsgebyr

Gebyret består av saksbehandling etter forurensningsloven, saksbehandling etter plan- og bygningsloven for anlegg under bakkenivå, godkjenning av ansvarsretter, gebyr for lokale godkjenninger og gebyr for dispensasjoner.

Gebyrregulativet finner du her.

Mer utfyllende informasjon

Mer utfyllende informasjon om etablering av et avløpsrenseanlegg finnes i "Veiledning for søknad om tillatelse til avløpsanlegg i Hole kommune".

Lenker til avløpsinformasjon.

Ferdigattest

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i søknaden skal oppfylle vilkårene som er satt i utslippstillatelsen før ferdigattest kan gis.

Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent og kan ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt av kommunen.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss