Vannforvaltning

Vannforskriften
I Norge er det bestemt i vannforskriften at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand - dette gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann. Norge er delt inn i 11 vannregioner med fylkeskommuner som overordnet vannregionmyndighet. Hver vannregion har utarbeidet sin egen forvaltningsplan med tiltaksprogram. Vannregionene er igjen delt opp i vannområder og i Norge er det 108 vannområder. Hole kommune inngår i hovedsak i Tyrifjorden vannområde. Tiltak for det enkelte vannområde/kommune kan søkes opp på www.vann-nett.no som inneholder informasjon om vannet i Norge.

Overvåkningsnotat Steinsfjorden
Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg tar kommunene prøver fra utvalgte badeplasser i juni-august, og det sendes prøver til NIVA for analyse av algetoksiner.

Notatene er en enkel rapportering som sammenstiller de viktigste resultatene fra årets innsjøovervåking. Det presenteres også lange tidsserier for viktige biologiske og vannkjemiske parametere. Resultatene settes i sammenheng med tidsutviklingen av vannkvaliteten i Steinsfjorden.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss