Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om endring av gjeldende reguleringsplan for Hagahaugveien 14

Saken gjelder justering av en regulert eiendomsgrense i detaljreguleringsplanen for Hagahaugveien 14 i Hole kommune. Hensikten er å legge til rette for oppføring av en annen eneboligtype enn den som ble nyttet ved regulering av gjeldende plan.

Eksisterende bolig er revet og juridisk linje for «bebyggelse som inngår i planen» fjernes» eller evt. markeres med juridisk linje for «bebyggelse som forutsettes fjernet». Endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av planen og går ikke utover hovedrammene. Endringene berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder. Forslag til endring i plan ønskes således behandlet etter plan- og bygningsloven § 12-14. 

Endringene gjelder: gnr/bnr 193/45 og 193/46. Øvrige eiendommer som inngår helt eller delvis i planen men som ikke berøres av endringene: 193/1, 193/30, 193/44, 194/4 og 195/5. 

Det er ønske om å justere en regulert eiendomsgrense mellom gnr/bnr 193/45 og 193/46 i gjeldende reguleringsplan for 3038 202001 - Hagahaugveien 14, vedtatt 15.02.2021. I og med at utbygger har revet den eldre boligen på 193/46, fjernes også den aktuelle juridiske linjen for «bebyggelse som inngår i planen» fra plankartet evt. erstattes med juridisk linje for «bebyggelse som forutsettes fjernet». 

Les hele saken her.

Innspill til varselet 
Innspill til varselet sendes skriftlig innen 17.03.22 til: MjøsPlan AS v/ Line Irene Danielsen, Postboks 6 2391 Moelv,
eller på e-post: lineirene@mjosplan.no.
Med kopi til: Hole kommune v/ John-Morten Landrø, e-post: John-Morten.Landro@hole.kommune.no og Simon Steinsvik, e-post: Simon.Steinsvik@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss