LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Helgelandsmoen

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 blir det med dette varslet oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering av Helgelandsmoen boligområde, gbnr 225/67. Planen følger av reguleringsplan (tilsvarer områdeplan etter dagens lovverk) for Helgelandsmoen Næringspark i Hole kommune.

Formål

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for variert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg i tråd med gjeldende plan. Arealene er i dag delvis ubebygget og delvis bebygget diverse bygninger som  forutsettes revet. Terrenget er relativt flatt. Et belte med naturlig vegetasjon mot elva skal ivaretas.

Tema som skal utredes vil være standard tema i plansaker og omfanget vil bli tilpasset de konkrete forhold.

Utbyggingsavtalen gjelder i første rekke VA-anlegg.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet:

Du kan gi innspill og medvirke

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 03.07.2017 til:

Magnus Torp, COWI AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss. Merknader kan også sendes med e-post til mato@cowi.no

Har du spørsmål om planarbeidet,  kan du ta kontakt på tlf. 901 89 137.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Hole kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss