Formål

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for variert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg i tråd med gjeldende plan. Arealene er i dag delvis ubebygget og delvis bebygget diverse bygninger som  forutsettes revet. Terrenget er relativt flatt. Et belte med naturlig vegetasjon mot elva skal ivaretas.

Tema som skal utredes vil være standard tema i plansaker og omfanget vil bli tilpasset de konkrete forhold.

Utbyggingsavtalen gjelder i første rekke VA-anlegg.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet:

Du kan gi innspill og medvirke

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 03.07.2017 til:

Magnus Torp, COWI AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss. Merknader kan også sendes med e-post til mato@cowi.no

Har du spørsmål om planarbeidet,  kan du ta kontakt på tlf. 901 89 137.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Hole kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.