Planområdet

Den foreslåtte planavgrensningen omfatter et areal på ca. 47 daa. Planområdet omfatter totalt 14 eiendommer og inkluderer deler av Åsaveien for å tilrettelegge for en eventuell utretting og utbedring av veien. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av det videre planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av boliger og kontor- og servicearbeidsplasser, samt sikre en god, helhetlig og bærekraftig utvikling av Sundvollen som tettsted. Sundvollen er i utvikling og står foran en vesentlig transformasjon i forbindelse med planene for ny jernbane og E16.
Økt vekst og behov for etablering av nye boliger og arbeidsplasser vil stå sentralt i utviklingen.


Planen skal tilrettelegge for gode, sentrumsnære boligområder med gangavstand til viktige funksjoner. Målet er å oppnå kvalitet og variasjon i boligtypene som etableres, blant annet gjennom en miks av eneboliger, rekkehus og en større andel leiligheter med gode forbindelser og utearealer mellom bebyggelsen.

Det vil vektlegges å tilrettelegge for leiligheter med variasjon i størrelser for å være et supplement til eksisterende boligtypologier.
Planen har som mål å tilrettelegge for fortetting og utvikling av Sundvollen i tråd med ambisjonene i kommunedelplanen. Utvikling av planområdet planlegges med fokus på bevaring av natur og landskap. Det er ønskelig å bevare landskapskarakteristikker, naturlig vegetasjon og stedskarakter og samtidig møte behovet for utvikling og fortetting.

Informasjonsmøte 5. juni på Sundvolden hotel

Det vil bli anledning til å snakke med forslagsstiller om planen under åpent informasjonsmøte på Sundvolden Hotel i Dronningveien 2 den 05.06.23 kl. 17:00-19:00. Der vil de foreløpige planene for Åsali bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken.
Informasjon og relevante dokumenter for planarbeidet på Åsali vil bli lagt ut fortløpende på:Home | Sundvolden Eiendom AS

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

Spørsmål og innspill til planen kan rettes til LPO arkitekter AS v/Marie Olsen på e-post: mo@lpo.no innen 29.06.2023, eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Marie Olsen
Pb. 7033 Majorstuen
0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Åsali».

Varslingsbrevet kan leses her - FDF- dokument 

Planprogram - PDF- dokument