Planområdet

Varslet planområde omfatter hele Storøya og har et areal på ca. 2,9 km2, hvorav 1,9 km2 er landareal. Det er ikke planlagt ny bebyggelse i eksisterende hyttefelt eller på vestsiden av øya, men arealene er medtatt i planområdet etter ønske fra kommunen for å sikre en helhetlig plan for Storøya.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger på Storøya. Det skal legges vekt på å bevare kulturlandskapet, sikre en naturbasert utvikling, bygge opp under den rike kulturarven, ivareta friluftslivets interesser, få til et samspill mellom brukere av området og innfri helhetlig utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål. Et viktig grep vil være å få en bedret adkomst til øya.


Hensikten med planarbeidet er å:

 • Avdekke østre deler av Storøya mht. utviklingspotensial for boliger.
 • Avdekke utviklingspotensialet for båthavna.
 • Avdekke forhold som kan styrke golfanlegget.
 •  Tilrettelegge for etablering av bebyggelse tilknyttet Hardraade Vikingskipforening
 • Åpne for en helhetlig og balansert utvikling av Storøya, der samspillet mellom landbruket, golfere, hyttefolket, båthavna, vikingskipforeningen, friluftslivet og kommunens øvrige innbyggere står i fokus.
 • Planen skal legge rammer for en langsiktig og framtidsrettet utvikling av øya gjennom en helhetlig plan.
 • Viktige plangrep blir: 
  •  Et tilrettelagt friluftsliv
  •  Bedret trafikal situasjon
 • Ivaretakelse av eksisterende landskapskvaliteter, kulturmiljøer og biologisk mangfold.

Informasjonsmøte 15. juni på Tyrifjord golfklubb

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte hos Tyrifjord Golfklubb (Hamarbispens vei 81) den 15.06.23 kl. 18.00-20.00. Der vil de foreløpige planene for Storøya bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken.

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

Spørsmål og innspill til varselet om oppstart og planprogrammet kan rettes til LPO arkitekter AS v/Randi Wøien på e-post: rw@lpo.no innen 30.06.2023, med kopi til: postmottak@hole.kommune.no
eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Randi Wøien
Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Storøya II».

Varslingsbrevet kan du lese her - PDF-dokument

Planprogram - PDF-dokument
Vedlegg til planprogrammet - PDF-dokument