Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av plan for Høgås Skytebane gnr/bnr 238/138 og del av 238/1 i Hole kommune

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Sollihøgda Jeger og Fiskeforening starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommen 238/138 på Sollihøgda/Høgås i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i møte med kommunen 09.06.2020, samt vedtak om oppstart fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2020.

 

Planområdet på ca. 88 daa ligger nordvest for Sollihøgda, med avkjørsel fra E16 Holeveien, og er vist på kart. Formålet med reguleringen er å sikre skytebanen i plan. Arealet avsatt til skytebane skal ikke utvides. Resten av arealet innlemmet i planavgrensningen ligger på eiendom 238/1, og skal blant annet tilrettelegges for tilhørende fasiliteter som ikke kan plasseres inne på skytebanen mht. sikkerhet. Planforslaget er iht. foreslått ny kommuneplan for Hole kommune.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Berntsen plan og oppmåling AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss pr. post, eller til e-post: maria@bpoo.no. En kopi av uttalelse sendes pr. post til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til e-post postmottak@hole.kommune.no

Merknadsfrist er 25.09.2020.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss