Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid for endring av planbestemmelser i kommuneplan arealdel og kommunedelplan for Sundvollen

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-17 og §11-12 varsles det oppstart av planarbeid for å se på endring av følgende planbestemmelser i gjeldende Kommuneplanens arealdel for Hole 2021-2030:

  • § 3.1.4. Parkeringskrav pbl § 11-9, nr. 5
  • § 3.2.2.1 Generelle bestemmelser – Utnyttingsgrad og parkering i eksisterende felt
  • § 3.2.2.2.1 Felt B2
  • § 3.2.2.2.2. Felt B3 Nedre steinsåsen – Utnyttelsesgrad og parkering
  • § 3.6.3 LNF-areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse (pbl § 11-11, nr. 2) – Eksisterende (LNF_SBE) (pbl §§11-9, nr.5 og 11-11, nr.2)
  • § 3.6.4 LNF-areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse (pbl § 11-11, nr. 2) – Framtidig (LNF_SBN) (pbl §§11-9, nr.4, 5 og 6 og 11-11, nr.2)

Videre ser administrasjonen det som hensiktsmessig at det samtidig ses på en endring av § 3.2.2.1 Utnyttelsesgrad og parkering for boliger i eksisterende felt, i planbestemmelsene til Kommunedelplan for Sundvollen, slik at kravet til parkering blir mest mulig like på overordnet plannivå.

Hensikten med planarbeidet

Arbeidet er igangsatt med bakgrunn i følgende bestilling fra plan- og miljøutvalget i kommunen:

f lKB 00XFyzmwAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Gi innspill til planarbeidet

Eventuelle merknader til varslet sendes skriftlig til Hole kommune, postmottak@hole.kommune.no innen 26. september 2022.  

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss