Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3, 12-8 varsler Fjordskue AS v/Tronrud Eiendom AS oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen på eiendommen 231/333 med flere i Hole kommune. Detaljregulering av Trøgsleveien inngår også i planarbeidet. 

Planområdet er på ca 220 daa og ligger nord for Sundvollen i nær tilknytning til eksisterende boligområder i Grøndokka. Det dekker et område for boligbygging og fire alternative traseer for ny Trøgslevei som blir adkomstvei til Trøgsleåsen. Ved bygging av Trøgsleveien forutsetter kommunen at denne veien også blir hovedatkomst for øvre del av Sundvollen, og for trafikk til Kleivstua og Krokskogen. Trøgsleveien forutsettes bygget som samlevei, det planlegges for at veien blir overtatt av kommunen når den er ferdig utbygd. Planområdet kan snevres inn etter avklaring av trase for ny Trøgslevei.

Formålet med ny detaljreguleringsplan er å skape et attraktivt boområde med boliger for folk i alle livets faser. Området planlegges bygget ut med ca 175 boenheter i en miks av blokkbebyggelse opp til seks etasjer, konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse. I tillegg vil det bli regulert inn områder for friareal, lekeareal, kjørevei, parkering, høydebasseng/trykkøkning stasjon, nettstasjon og renovasjon. Plass for barnehage i planområdet vil også bli vurdert. Store arealer i planområdet skal bevares som LNF og grøntområder.

Planforslagets hovedtrekk er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Sundvollen der feltene B11 og B12 er avsatt til boligformål. Utvidelsen av planområdet er gjort for å danne sammenhengende planområder, og for å gi rom for alternative traseer for Trøgsleveien. Plassering av høydebasseng og trase for Trøgsleveien vil bli utredet nærmere. Dette kan medføre behov for justering av plangrense underveis i planarbeidet. Viktige temaer i planarbeidet vil være:

  • Adkomstvei (Trøgsleveien)
  • Ras/skred, landskap
  • Estetikk
  • Bokvalitet
  • Trafikk
  • Vannforsyning 
  • Tilgang til friluftsområder

Åpent informasjonsmøte 
Tronrud Eiendom inviterer til åpent informasjonsmøte/nabomøte 26. april kl. 17:00, i Hole herredshus.
Påmelding sendes pr. e-post til:kirsti@tronrudeiendom.no innen 24. april 2022.

Innspill til planen
Hvis du har synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet kan du sende det skriftlig til Fjordskue AS, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss pr post eller til e-post ellen@tronrudeiendom.no. Kopi av uttalelse sendes pr post til Hole kommune, Viksveien 30 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

Frist for innspill: 13. mai 2022

Les hele varslet om oppstart her 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss