Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart planarbeid – tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler med dette oppstart av detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, og ber om innspill til arbeidet. Planen skal utarbeides etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Om planarbeidet

I forbindelse med byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det blant annet etableres gang- og sykkelveier og nye veikryss og adkomster. Dette gjøres både for å sikre adkomst til bebyggelse og anleggsvirksomhet i anleggstiden rundt Sundvollen-Rørvik og Elstangen, og for å forbedre trafikksikkerheten. Vi planlegger å starte bygging av disse veitiltakene i løpet av 2021 og 2022.

I forbindelse med disse tiltakene må vi sikre en robust håndtering av overvann og bekkedrag og sikre nødvendig areal til å bygge overvannsanlegg med kapasitet nok til 200 års flom + 50% klimapåslag. På bakgrunn av dette må vi regulere mer areal til formålet. Viktige problemstillinger i planarbeidet vil være å sikre at flom ikke volder materiell eller miljømessig skade nedstrøms Holeveien. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Gi innspill
Vi ber om synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger innen fredag 23. oktober. Dette sendes til oss skriftlig enten i posten til:

Bane NOR
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
postboks 4350,
2308 Hamar.
Påfør saksnummer 202007802 i overskriften i innspillet

Eller på e-post: Postmottak@banenor.no. Merk e-posten med saksnummer 202007802.

Åpen kontordag
Når vi har laget et utkast til reguleringsplan kommer vi til å arrangere en åpen kontordag eller tilsvarende møte der vi presenterer planutkastet. Deretter blir planen gjort ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn. Dette blir annonsert ved oppslag i aviser.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til planarbeidet:
Tor Bernhard Nilsen prosjekteringsleder arealplan  
tlf. 91675779, eller epost: tor.bernhard.nilsen@banenor.no
 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss