Det ble varslet oppstart av planarbeid 25.01.2021 for «Helgelandsmoen Næringspark II» i Hole kommune, gnr/ bnr 225/ 67 m.fl.
Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 14.02.2022. Varslingsgrense er vist på kart, med utvidet varslingsområde markert med rød stiplet linje. Utvidelsen omfatter et areal på ca. 14 daa vest for planområdet som ønskes regulert til næringsbebyggelse, grøntområde og solceller.

Arealet ligger i dag som en udisponert øy mellom planområdet for Helgelandsmoen næringspark II, båndlagte områder og fremtidig avgrensning (nytt gjerde) mot millitært formål. Arealet er i dag avsatt til «Ulike typer militære formal –nåværende» i Kommuneplanens arealdel.

Forslagstiller er klar over at det vil settes begrensinger i bruken fra Forsvarsbygg sin side, som høydebegrensinger på bygg og branngate mot gjerdet. Forslagsstiller er også klar over at ny bruk av arealet betinger endelig avtale mellom grunneier og Forsvarsbygg.

Forslagsstiller er Helgelandsmoen Næringspark AS. A-lab AS er forslagsstillers konsulent i utarbeidelsen av planforslaget. 

Innspill kan sendes til A-lab AS v/ Marianne Rye Beck til mrb@a-lab.no, innen 17. oktober 2022.

Sakspapirene finner du her.