Kommunestyret fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt den 21.12. 2015. Vedtaket er følgende:

1. I medhold av eigedomsskattelova §2 vedtar Hole kommunestyre innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2016.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:

a. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.

b. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5.

c. Eiendomsskattesatsen er to promille.

d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet innføres et bunnfradrag på kr 400 000,- kroner av takstverdi.

e. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.

f. Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene skal ikke takseres eller besiktiges. Alle eiendommer der
man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

3. Egne eiendomsskattevedtekter og oppnevnelse av takstnemnd/sakkyndig nemnd og klagenemnd fremmes som egne saker til første møte i kommunestyret i 2016.

4. Kommunens utgifter i forbindelse med innføring av eiendomsskatt finansieres ved bruk av deler av eiendomsskatteinntektene.