LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2020, samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene.
Budsjettvedtaket innebærer 546 mill. kroner til drift og 44,5 mill. kr  til investeringer i 2020. Samlet investeringsbudsjett for hele planperioden 2020–2023 er på rundt 199 millioner. De største investeringene i fireårsperioden vil bli innenfor skole og omsorg.

Årsbudsjettet og økonomiplanen er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

Avgifter og gebyrer på tjenester
Priser og gebyrer for kommunens tjenester øker mellom 3- 4,2%.

- Betalingssatsene for oppmåling, plan og byggesaker beholdes uendret fra 2019.

Spesielle satsninger
Hole har høye ambisjoner for alle barns og unges læring og kunnskapsutvikling. Skolen styrkes derfor i 2020 med 10,4 mill. kr. for å oppfylle ny lærernorm. I tillegg er det midler til fornyelse av materiell og inventar.

 Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft som både handler om kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», og videreutvikling av velferdsteknologi. Med velferdsteknologiske løsninger kan flere tjenestemottakere mestre sin egen hverdag og leve et mest mulig selvstendig liv.

Kommunen har i løpet av siste halvannet år arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan. Med oppdatert planverk skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling, og legger til rette for nødvendig vekst.

Dialogen med innbyggerne skal styrkes gjennom nye og bedre digitale løsninger som f.eks. Visma skole og barnehage, og samhandlingsverktøyet «Stafettlogg» innen oppvekstsektoren.

Investeringer i vedlikehold og oppgradering av kommunale formålsbygg intensiveres i løpet av de neste fire årene med om lag 10 mill. kroner. I beløpet ligger også energiøkonomisering og universell utforming.

Årsbudsjettet kan du lese her.

Priser og gebyrer finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss