Årsbudsjettet og økonomiplanen er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

Avgifter og gebyrer på tjenester
Priser og gebyrer for kommunens tjenester øker mellom 3- 4,2%.

- Betalingssatsene for oppmåling, plan og byggesaker beholdes uendret fra 2019.

Spesielle satsninger
Hole har høye ambisjoner for alle barns og unges læring og kunnskapsutvikling. Skolen styrkes derfor i 2020 med 10,4 mill. kr. for å oppfylle ny lærernorm. I tillegg er det midler til fornyelse av materiell og inventar.

 Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft som både handler om kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», og videreutvikling av velferdsteknologi. Med velferdsteknologiske løsninger kan flere tjenestemottakere mestre sin egen hverdag og leve et mest mulig selvstendig liv.

Kommunen har i løpet av siste halvannet år arbeidet aktivt for å rullere våre viktigste overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan. Med oppdatert planverk skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling, og legger til rette for nødvendig vekst.

Dialogen med innbyggerne skal styrkes gjennom nye og bedre digitale løsninger som f.eks. Visma skole og barnehage, og samhandlingsverktøyet «Stafettlogg» innen oppvekstsektoren.

Investeringer i vedlikehold og oppgradering av kommunale formålsbygg intensiveres i løpet av de neste fire årene med om lag 10 mill. kroner. I beløpet ligger også energiøkonomisering og universell utforming.

Årsbudsjettet kan du lese her.

Priser og gebyrer finner du her