Den lokale forskriften ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Hole. Møtet ble gjennomført digitalt. 

Dette gjelder for antall personer som kan være tilstede på arrangement
Formannskapet har vedtatt at ved arrangementer regulert i covid-19-forskriften § 13a, pkt. b, siste setning er det ikke tillatt med flere enn 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Saksopplysninger
Saken ble fremmet for formannskapet med hjemmel i kommunelovens §11-8 Hastesaker og Hole kommune delegasjonsreglement pkt. 4-6 Delegering av myndighet til formannskapet - Hastesaker.

Forskriften ble vedtatt med bakgrunn i anbefaling fra kommunelegen om at nasjonale føringer som trådte i kraft 23. februar ikke gjøres gjeldende i sin helhet i Hole kommune.
Kommunelegen anbefaler at antallsbegrensningen som i dag reguleres til 100 personer for innendørs arrangement, i Hole kommune begrenses til 50 personer de neste tre ukene. Dvs. uke 9, 10 og 11.

Vedtaket henger sammen med usikkerhet i smittesituasjonen og at det er en økt risiko ved at mange samles.

Forskriften kan du lese her.

For øvrig følger kommunen nasjonale føringer av 23. februar