Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Kommunale veier og gangveier

Hole kommune drifter 39000 meter med veier og 18600 meter med gang- og sykkelveier.
Henvendelse vedrørende problemer knyttet til kommunale veier og gangveier som bl.a. overvann, snø og is, rettes til kommmunens sentralbord på hverdager
kl 09.00 - 15.00, tlf.  32 16 11 00 eller ved å bruke tjenesten Mitt nabolag i toppmenyen.

Utenom ordinær arbeidstid, ring vakttelefon 916 03 174 ved hastesaker. Eller e-post: veier@hole.kommune.no

Kontaktpersoner
Navn Funksjon Mobil
Samuelsen, Richard Enhetsleder VVA        

403 21 400

Selte, Roy Arne  Driftsansvarlig vei

930 66 174

Wangen, Morten

Servicemedarbeider

474 43 871

Kontakt oss på e-post: veier@hole.kommune.no

 

 

 

Kommunale veier
Hole kommune har ansvar for gatelys og vedlikehold av kommunale veier og gangveiene langs fylkesveiene.
Kommunale veier finner du her.
Kommunale gangveier finner du her.
Private veier med kommunalt vedlikeholdsansvar finner du her.

Riksveier – E16
Statens vegvesen har ansvar  for gatelys og vedlikehold av  E16.  Ved feil kontakt, e-post: firmapost@vegvesen.no

Fylkesveier
Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene.Ved feil kontakt Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, www.viken2020.no

Dette gjelder:

Fv. 155 Sundvollen – Utstranda -  Gamle E16

Fv. 156 Sundvollen – Åsa

Fv. 157 Vollgata – Hurum – Kalkverket

Fv. 158 Vik – Hundstad – Leine – Gomnes – Helgeland – Helgelandsmoen

Fv. 160  Svendsrudkrysset – Svarstad – Bønsnes

Klipp hekk og busker for god sikt
God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel.
En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.
Les mer her.

Brøyting og strøing
Hva er kommunens vedlikeholdsansvar?

 • Vinterdrift med brøyting, snørydding og strøing av om lag 39 kilometer vei og 19 kilometer gang- og sykkelveier/fortau
 • Offentlige parkeringsplasser og formålsbygg med arealer
 • Vintervedlikehold av fortau og gang- sykkelveier langs E16 er det Statens vegvesen som har hånd om.
 • Kommunen har ikke ansvar for snørydding av private arealer eller private avkjørsler.
 • Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Beboere må derfor selv rydde egen innkjørsel.

Brøyterutiner

 • Brøyteenhetene rykker normalt ut når det er snøfall med en snødybde på seks til åtte centimeter på gang- og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser.
 • Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av  8 timer etter oppstart.
 • Brøyting til vinterveibredde og brøyting av kryss, busslommer og lignende utføres umiddelbart etter gjennombrøyting.

Rydding av plasser, gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelveier brøytes med samme standard som tilstøtende kjørevei. Ved sterkt snøfall prioriteres fremkommeligheten på hovedveinettet.

 • Etter snøfall og brøyting vil snø fra gater og plasser så snart som mulig ryddes og kjøres vekk fra områder der dette er nødvendig.
 • Snøopplag bør ikke oppta over halve bredden av fortauet.
 • Ved fotgjengeroverganger og kryss skal snøopplaget ikke hindre sikt.

Strøing

 • Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det.
 • Det strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.

 

Skjema for melding om graving finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss