Hole ungdomsskole

Kl. 08.15: Alle møter i gymsalen.

Røyse skole

Kl. 09.00-12.00: 1. trinn, resten av uken kl. 08.00.

Kl. 08.00: 2. – 7. trinn, alle dager.

Røyse SFO åpner kl. 12.00 mandag 19. august for 1. trinn, og kl. 13.45 for 2., 3. og 4. trinn. (for de som har SFO-plass)

Vik skole

Kl. 09.30 -12.00: 1. trinn.

Kl. 08.15-13.45: 2. – 7. trinn.

SFO kl. 07.30 - 08.00: Morgenåpent (2.- 4. trinn) og fra kl. 12.00 -16.30 for de som har plass.

Sundvollen oppvekstsenter

Kl. 09.00: 1. trinn, møt ved Amfiet.

Kl. 08.15. 2. – 7. trinn.

SFO åpner kl. 12.55 og stenger kl. 16.30.
 

Voksenopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §4A-1. Voksne som er over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring. Utenlandske statsborgere med bosettingstillatelse eller kollektivt vern, har de samme rettighetene som norske statsborgere. En som trenger grunnskoleopplæring vil få sin søknad vurdert. Grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne bosatt i Hole kommune, foregår p.t. på Læringssenteret for voksne i Ringerike kommune, adr. Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss. Nærmere opplysninger v/Merete I. Ludmann tlf. 46926128.