Meld din interesse
Dersom du tror dette er noe for deg kan du melde din interesse her.

Frist: 15. april.

Husk å oppgi kontaktinformasjon som telefon og e-post i din henvendelse. Alle som henvender seg vil bli kontaktet.

Hva er en meddommer?
Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.


Hole kommune skal foreta følgende oppnevninger:

  • Meddommere til lagmannsretten
  • Meddommere til tingretten
  • Meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hole kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt.

Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt.
Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.
Les mer om hvem som kan velges (ikke velges) her: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Rettigheter
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. Les mer om økonomisk kompensasjon her: https://www.domstol.no/meddommere/praktiske-forhold/godtgjorelse/

Lurer du på mer om hva det vil si å være meddommer? Les mer på www.domstol.no

Har du spørsmål?
Kontaktperson: Marthe Hagelsteen
Telefon: 32161100
E-post: marthe.hagelsteen@hole.kommune.no