Mobilitetsplanen vil erstatte tidligere trafikksikkerhetsplan, samt at den vil ta inn tiltak som kan bidra til at innbyggerne velger miljøvennlig transportmidler. Trafikksikkerhet og miljøvennlig mobilitet henger tett sammen.

w 9HD 9GBszUAugAAAABJRU 5ErkJggg==

I mandatet er hensikten med arbeidet med mobilitetsplanen beskrevet slik:
Prosjektet har til hensikt å etablere en plan for å kartlegge, prioritere og anbefale tiltak som vil bidra til å skape en trafikksikker kommune, der innbyggerne og kommunens ansatte stimuleres til miljøvennlig mobilitet. Videre skal prosjektet bidra til økt bevissthet og kompetanse for egne innbyggere, bedrifter i kommunen og kommunalt ansatte. Det er viktig å dra nytte av andre kommuners erfaringer og bidra med egne erfaringer i tilsvarende prosesser i andre kommuner.

Mobilitetsplanen vil bli behandlet politisk, og tiltak vil bli meldt inn i kommende års budsjettprosesser.

Vi inviterer innbyggere til å komme med innspill til tiltak som kan bidra til å skape en mer trafikksikker kommune, eller forslag til tiltak som vil gjøre miljøvennlige kommunikasjonsalternativer (sykkel, el.bil, gående, etc.) mer attraktive å bruke.

Innspill sendes til postmottak@hole.kommune.no  innen 1. august 2021. Merkes med “Innspill Mobilitetsplan”.