Hva er en støttekontakt?

Støttekontakten skal bidra til at flere får en fritid med mening.
Støttekontakt er en betegnelse på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen er tilpasset den enkelte og målet er en meningsfull fritid i samvær med andre. Oppdraget er som regel noen timer pr. uke. Det stilles ikke krav til at støttekontakten skal ha noen spesiell utdannelse, og kommunen er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring og oppfølging.

Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen. I tillegg til lønn vil du som støttekontakt få en opplevelse av at du gjør noe viktig for en annen og er med på å styrke livskvaliteten og livsutfoldelsen til et annet menneske.

Forventninger til støttekontakten

  • Som støttekontakt må du ha overskudd å gi av, og være en god rollemodell.
  • En støttekontakt må ha fylt 18 år. Han / hun må være stabil og pålitelig, ha en avklart livssituasjon og må kunne binde seg for minst et år.

En god rollemodell

Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid. Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin. Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Har taushetsplikt

Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er støttekontakt for. Taushetsplikten kan bare oppheves av bruker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt / informasjonsutveksling, og også etter at støttekontaktoppdraget er avsluttet.

Politiattest

Som støttekontakt blir du pålagt å fremvise politiattest. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 – 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4). Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd.

Søker har selv ansvar for å innhente politiattest, og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget.

Du som ønsker å bli støttekontakt vil vi avtale et intervju med. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og ved godkjenning vil du bli registrert i Hole kommunes støttekontaktbase.

Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Kirsti Hagen tlf: 413 44 760 
kirsti.hagen@hole.kommune.no

Stina Borgli, tlf: 412 77 749

stina.borgli@hole.kommune.no